نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف می‌کند.
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/6/5284
Ends: 1396/6/5284 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/6/5283
Ends: 1396/6/5283 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/6/5282
Ends: 1396/6/5282 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/6/5281
Ends: 1396/6/5281 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/6/5280
Ends: 1396/6/5280 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/6/5279
Ends: 1396/6/5279 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/6/5278
Ends: 1396/6/5278 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/6/5277
Ends: 1396/6/5277 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/6/5276
Ends: 1396/6/5276 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/6/5275
Ends: 1396/6/5275 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/6/5274
Ends: 1396/6/5274 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/6/5273
Ends: 1396/6/5273 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/6/5272
Ends: 1396/6/5272 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/6/5271
Ends: 1396/6/5271 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/6/5270
Ends: 1396/6/5270 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/6/5269
Ends: 1396/6/5269 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/6/5268
Ends: 1396/6/5268 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/6/5267
Ends: 1396/6/5267 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/6/5266
Ends: 1396/6/5266 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/6/5265
Ends: 1396/6/5265 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/6/5264
Ends: 1396/6/5264 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/6/5263
Ends: 1396/6/5263 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/6/5262
Ends: 1396/6/5262 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/6/5261
Ends: 1396/6/5261 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/6/5260
Ends: 1396/6/5260 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/6/5259
Ends: 1396/6/5259 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/6/5258
Ends: 1396/6/5258 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/6/5257
Ends: 1396/6/5257 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/6/5256
Ends: 1396/6/5256 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/6/5255
Ends: 1396/6/5255 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/6/5254
Ends: 1396/6/5254 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/6/5253
Ends: 1396/6/5253 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/6/5252
Ends: 1396/6/5252 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/6/5251
Ends: 1396/6/5251 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/6/5250
Ends: 1396/6/5250 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/5/5249
Ends: 1396/5/5249 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/5/5248
Ends: 1396/5/5248 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/5/5247
Ends: 1396/5/5247 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/5/5246
Ends: 1396/5/5246 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/5/5245
Ends: 1396/5/5245 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/5/5244
Ends: 1396/5/5244 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/5/5243
Ends: 1396/5/5243 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/5/5242
Ends: 1396/5/5242 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/5/5241
Ends: 1396/5/5241 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/5/5240
Ends: 1396/5/5240 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در خطبه های این هفته نمازجمعه در آستانه شروع به کار دولت جدید از باب لزوم خیرخواهی برای ائمه مسلمین، توصیه هایی را در خصوص مدیریت کلان کشور و حقوق استان به دولت جدید بیان کرد
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در خطبه های این هفته نمازجمعه در آستانه شروع به کار دولت جدید از باب لزوم خیرخواهی برای ائمه مسلمین، توصیه هایی را در خصوص مدیریت کلان کشور و حقوق استان به دولت جدید بیان کرد
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در خطبه های این هفته نمازجمعه در آستانه شروع به کار دولت جدید از باب لزوم خیرخواهی برای ائمه مسلمین، توصیه هایی را در خصوص مدیریت کلان کشور و حقوق استان به دولت جدید بیان کرد
Starts: 1396/5/5239
Ends: 1396/5/5239 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/5/5238
Ends: 1396/5/5238 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/5/5237
Ends: 1396/5/5237 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/5/5236
Ends: 1396/5/5236 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/5/5235
Ends: 1396/5/5235 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/5/5234
Ends: 1396/5/5234 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/5/5233
Ends: 1396/5/5233 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/4/5232
Ends: 1396/4/5232 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در خطبه های این هفته نمازجمعه شعائر دین را نشان حیات اجتماعی دین دانست و تعظیم این شعائر را به جهت اهمیت حیات اجتماعی دین از بزرگترین عبادت ها دانست
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در خطبه های این هفته نمازجمعه شعائر دین را نشان حیات اجتماعی دین دانست و تعظیم این شعائر را به جهت اهمیت حیات اجتماعی دین از بزرگترین عبادت ها دانست
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در خطبه های این هفته نمازجمعه شعائر دین را نشان حیات اجتماعی دین دانست و تعظیم این شعائر را به جهت اهمیت حیات اجتماعی دین از بزرگترین عبادت ها دانست
Starts: 1396/4/5231
Ends: 1396/4/5231 Duration:
P.O. Box:
,
Iran

مردی از تبار مشفقین

 • تاریخ : 1396/4/5230
بازخوانی بیانات حضرت آیت الله عاملی در خصوص شخصیت اخلاقی و سیاسی حضرت آیت الله علی مشکینی طاب ثراه
بازخوانی بیانات حضرت آیت الله عاملی در خصوص شخصیت اخلاقی و سیاسی حضرت آیت الله علی مشکینی طاب ثراه
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
بازخوانی بیانات حضرت آیت الله عاملی در خصوص شخصیت اخلاقی و سیاسی حضرت آیت الله علی مشکینی طاب ثراه
Starts: 1396/4/5230
Ends: 1396/4/5230 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/4/5229
Ends: 1396/4/5229 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/4/5228
Ends: 1396/4/5228 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/4/5226
Ends: 1396/4/5226 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در خطبه های این هفته نمازجمعه اظهار داشت: همه ما از حادثه فرزند معصوم استان، آتنا اصلانی، متاثریم و به خانواده این طفل معصوم و اهالی معظم پارس آباد تسلیت می گوییم دستگاه قضایی با تمام توان به این موضوع وارد شده و یقین داریم در اسرع وقت قاتل را به عقوبت خود خواهند رساند
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در خطبه های این هفته نمازجمعه اظهار داشت: همه ما از حادثه فرزند معصوم استان، آتنا اصلانی، متاثریم و به خانواده این طفل معصوم و اهالی معظم پارس آباد تسلیت می گوییم دستگاه قضایی با تمام توان به این موضوع وارد شده و یقین داریم در اسرع وقت قاتل را به عقوبت خود خواهند رساند
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در خطبه های این هفته نمازجمعه اظهار داشت: همه ما از حادثه فرزند معصوم استان، آتنا اصلانی، متاثریم و به خانواده این طفل معصوم و اهالی معظم پارس آباد تسلیت می گوییم دستگاه قضایی با تمام توان به این موضوع وارد شده و یقین داریم در اسرع وقت قاتل را به عقوبت خود خواهند رساند
Starts: 1396/4/5225
Ends: 1396/4/5225 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/4/5224
Ends: 1396/4/5224 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در خطبه های این هفته نمازجمعه با اعلان خبر سرمایه گذاری ایتالیا تا سقف 21 میلیارد دلار در صنعت ریلی ایران و احداث خط راه آهن سریع السیر بین قم و اراک و بیان اینکه قرارداد قطار سریع السیر بین اصفهان و تهران نیز اخیرا بسته شده، از بی توجهی دولت به راه آهن اردبیل گفت: ظاهرا استان اردبیل از این جهت به فراموشی مطلق سپرده شده است
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در خطبه های این هفته نمازجمعه با اعلان خبر سرمایه گذاری ایتالیا تا سقف 21 میلیارد دلار در صنعت ریلی ایران و احداث خط راه آهن سریع السیر بین قم و اراک و بیان اینکه قرارداد قطار سریع السیر بین اصفهان و تهران نیز اخیرا بسته شده، از بی توجهی دولت به راه آهن اردبیل گفت: ظاهرا استان اردبیل از این جهت به فراموشی مطلق سپرده شده است
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در خطبه های این هفته نمازجمعه با اعلان خبر سرمایه گذاری ایتالیا تا سقف 21 میلیارد دلار در صنعت ریلی ایران و احداث خط راه آهن سریع السیر بین قم و اراک و بیان اینکه قرارداد قطار سریع السیر بین اصفهان و تهران نیز اخیرا بسته شده، از بی توجهی دولت به راه آهن اردبیل گفت: ظاهرا استان اردبیل از این جهت به فراموشی مطلق سپرده شده است
Starts: 1396/4/5223
Ends: 1396/4/5223 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/4/5222
Ends: 1396/4/5222 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در خطبه های این هفته نمازجمعه از تمام دست اندرکاران برگزاری نماز با شکوه عید فطر، از نیروی انتظامی، راهنمایی و رانندگی، اتوبوسرانی، آتش نشانی، اورژانس صدا و سیما، شهرداری، فرمانداری، شورای تامین، ستاد نمازجمعه، همسایگان میدان و از خود اهالی تشکر کرد
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در خطبه های این هفته نمازجمعه از تمام دست اندرکاران برگزاری نماز با شکوه عید فطر، از نیروی انتظامی، راهنمایی و رانندگی، اتوبوسرانی، آتش نشانی، اورژانس صدا و سیما، شهرداری، فرمانداری، شورای تامین، ستاد نمازجمعه، همسایگان میدان و از خود اهالی تشکر کرد
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در خطبه های این هفته نمازجمعه از تمام دست اندرکاران برگزاری نماز با شکوه عید فطر، از نیروی انتظامی، راهنمایی و رانندگی، اتوبوسرانی، آتش نشانی، اورژانس صدا و سیما، شهرداری، فرمانداری، شورای تامین، ستاد نمازجمعه، همسایگان میدان و از خود اهالی تشکر کرد
Starts: 1396/4/5221
Ends: 1396/4/5221 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/4/5220
Ends: 1396/4/5220 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/4/5219
Ends: 1396/4/5219 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
امام جمعه اردبیل شرکت در نماز عید سعید فطر را نشانه وحدت و همدلی مردم دانست و گفت: ملت ایران در سایه رهبری داهیانه ‏مقام معظم رهبری در راستای تحقق این وحدت اسلامی گام اساسی برداشته‌است
امام جمعه اردبیل شرکت در نماز عید سعید فطر را نشانه وحدت و همدلی مردم دانست و گفت: ملت ایران در سایه رهبری داهیانه ‏مقام معظم رهبری در راستای تحقق این وحدت اسلامی گام اساسی برداشته‌است
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
امام جمعه اردبیل شرکت در نماز عید سعید فطر را نشانه وحدت و همدلی مردم دانست و گفت: ملت ایران در سایه رهبری داهیانه ‏مقام معظم رهبری در راستای تحقق این وحدت اسلامی گام اساسی برداشته‌است
Starts: 1396/4/5218
Ends: 1396/4/5218 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/4/5217
Ends: 1396/4/5217 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/4/5216
Ends: 1396/4/5216 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/4/5215
Ends: 1396/4/5215 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/4/5214
Ends: 1396/4/5214 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/4/5213
Ends: 1396/4/5213 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/4/5212
Ends: 1396/4/5212 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در خطبه های این هفته نمازجمعه به مناسبت راهپیمائی عظیم روز قدس از اهالی استان تشکر نمود و اظهار داشت: اهالی استان با این حضور حماسی بزرگترین بصیرت، معرفت، عطوفت، اظهار همدردی و نفرت از دشمنان انسانیت را به تماشا گذاشتند تا در محضر وجدان و محضر حضرت حق حجتی داشته باشند که در باب بزرگترین معضل عالم اسلام و انسانیت، بی تفاوت نماندند
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در خطبه های این هفته نمازجمعه به مناسبت راهپیمائی عظیم روز قدس از اهالی استان تشکر نمود و اظهار داشت: اهالی استان با این حضور حماسی بزرگترین بصیرت، معرفت، عطوفت، اظهار همدردی و نفرت از دشمنان انسانیت را به تماشا گذاشتند تا در محضر وجدان و محضر حضرت حق حجتی داشته باشند که در باب بزرگترین معضل عالم اسلام و انسانیت، بی تفاوت نماندند
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در خطبه های این هفته نمازجمعه به مناسبت راهپیمائی عظیم روز قدس از اهالی استان تشکر نمود و اظهار داشت: اهالی استان با این حضور حماسی بزرگترین بصیرت، معرفت، عطوفت، اظهار همدردی و نفرت از دشمنان انسانیت را به تماشا گذاشتند تا در محضر وجدان و محضر حضرت حق حجتی داشته باشند که در باب بزرگترین معضل عالم اسلام و انسانیت، بی تفاوت نماندند
Starts: 1396/4/5211
Ends: 1396/4/5211 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/4/5210
Ends: 1396/4/5210 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/4/5209
Ends: 1396/4/5209 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/3/5208
Ends: 1396/3/5208 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/3/5207
Ends: 1396/3/5207 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/3/5206
Ends: 1396/3/5206 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/3/5205
Ends: 1396/3/5205 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/3/5204
Ends: 1396/3/5204 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/3/5203
Ends: 1396/3/5203 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/3/5202
Ends: 1396/3/5202 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/3/5201
Ends: 1396/3/5201 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/3/5200
Ends: 1396/3/5200 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/3/5199
Ends: 1396/3/5199 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/3/5198
Ends: 1396/3/5198 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/3/5197
Ends: 1396/3/5197 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/3/5196
Ends: 1396/3/5196 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/3/5195
Ends: 1396/3/5195 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/3/5194
Ends: 1396/3/5194 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/3/5193
Ends: 1396/3/5193 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/4/5192
Ends: 1396/4/5192 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/3/5191
Ends: 1396/3/5191 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در خطبه های این هفته نمازجمعه با اشاره به مصوبه امروز سنای آمریکا مبنی بر وضع تحریم های جدید برای ایران گفت: این نقض صریح برجام است و آن را بی اثر و بی فایده می کند
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در خطبه های این هفته نمازجمعه با اشاره به مصوبه امروز سنای آمریکا مبنی بر وضع تحریم های جدید برای ایران گفت: این نقض صریح برجام است و آن را بی اثر و بی فایده می کند
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در خطبه های این هفته نمازجمعه با اشاره به مصوبه امروز سنای آمریکا مبنی بر وضع تحریم های جدید برای ایران گفت: این نقض صریح برجام است و آن را بی اثر و بی فایده می کند
Starts: 1396/3/5190
Ends: 1396/3/5190 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/3/5189
Ends: 1396/3/5189 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/3/5188
Ends: 1396/3/5188 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/3/5187
Ends: 1396/3/5187 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/3/5186
Ends: 1396/3/5186 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/3/5185
Ends: 1396/3/5185 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/3/5184
Ends: 1396/3/5184 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/3/5183
Ends: 1396/3/5183 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/3/5182
Ends: 1396/3/5182 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/3/5181
Ends: 1396/3/5181 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/3/5180
Ends: 1396/3/5180 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/3/5179
Ends: 1396/3/5179 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/3/5178
Ends: 1396/3/5178 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
امام جمعه موقت اردبیل به مناسبت ولادت امام حسن مجتبی ع اهالی را به مطالعه زندگی ایشان و عبرت گرفتن از آن دعوت کرد و گفت: ما با مراجعه به سیره آن امام معصوم باید متوجه شویم که چگونه امام عصر تنها می ماند
امام جمعه موقت اردبیل به مناسبت ولادت امام حسن مجتبی ع اهالی را به مطالعه زندگی ایشان و عبرت گرفتن از آن دعوت کرد و گفت: ما با مراجعه به سیره آن امام معصوم باید متوجه شویم که چگونه امام عصر تنها می ماند
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
امام جمعه موقت اردبیل به مناسبت ولادت امام حسن مجتبی ع اهالی را به مطالعه زندگی ایشان و عبرت گرفتن از آن دعوت کرد و گفت: ما با مراجعه به سیره آن امام معصوم باید متوجه شویم که چگونه امام عصر تنها می ماند
Starts: 1396/3/5177
Ends: 1396/3/5177 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/3/5176
Ends: 1396/3/5176 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/3/5175
Ends: 1396/3/5175 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/3/5174
Ends: 1396/3/5174 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/3/5173
Ends: 1396/3/5173 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/3/5172
Ends: 1396/3/5172 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/3/5171
Ends: 1396/3/5171 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/3/5170
Ends: 1396/3/5170 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/3/5169
Ends: 1396/3/5169 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/3/5168
Ends: 1396/3/5168 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/3/5167
Ends: 1396/3/5167 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/3/5166
Ends: 1396/3/5166 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/3/5165
Ends: 1396/3/5165 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/3/5164
Ends: 1396/3/5164 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/3/5163
Ends: 1396/3/5163 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/3/5162
Ends: 1396/3/5162 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در خطبه های نمازجمعه این هفته اظهار داشت: حضرت امام نماد حقیقی عزت ملی مردم ایران و نماد بیداری و بصیرت ملت ما و نماد غیرت دینی و شجاعت بی نظیر ملت و نماد مقاومت و سازش ناپذیری و نماد توحید بود
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در خطبه های نمازجمعه این هفته اظهار داشت: حضرت امام نماد حقیقی عزت ملی مردم ایران و نماد بیداری و بصیرت ملت ما و نماد غیرت دینی و شجاعت بی نظیر ملت و نماد مقاومت و سازش ناپذیری و نماد توحید بود
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در خطبه های نمازجمعه این هفته اظهار داشت: حضرت امام نماد حقیقی عزت ملی مردم ایران و نماد بیداری و بصیرت ملت ما و نماد غیرت دینی و شجاعت بی نظیر ملت و نماد مقاومت و سازش ناپذیری و نماد توحید بود
Starts: 1396/3/5161
Ends: 1396/3/5161 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/3/5160
Ends: 1396/3/5160 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/3/5159
Ends: 1396/3/5159 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/3/5158
Ends: 1396/3/5158 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/3/5157
Ends: 1396/3/5157 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/3/5156
Ends: 1396/3/5156 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/3/5154
Ends: 1396/3/5154 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/3/5153
Ends: 1396/3/5153 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/3/5152
Ends: 1396/3/5152 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/3/5150
Ends: 1396/3/5150 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/3/5149
Ends: 1396/3/5149 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/3/5148
Ends: 1396/3/5148 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/3/5147
Ends: 1396/3/5147 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در خطبه های نمازجمعه این هفته با تاکید بر فضیلت استثنایی ماه مبارک رمضان آن را از مظاهر تربیتی حق تعالی و عنایت ویژه خداوندی بر مسلمان ها دانست و به حسن استفاده از این ماه دعوت کرد
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در خطبه های نمازجمعه این هفته با تاکید بر فضیلت استثنایی ماه مبارک رمضان آن را از مظاهر تربیتی حق تعالی و عنایت ویژه خداوندی بر مسلمان ها دانست و به حسن استفاده از این ماه دعوت کرد
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در خطبه های نمازجمعه این هفته با تاکید بر فضیلت استثنایی ماه مبارک رمضان آن را از مظاهر تربیتی حق تعالی و عنایت ویژه خداوندی بر مسلمان ها دانست و به حسن استفاده از این ماه دعوت کرد
Starts: 1396/3/5146
Ends: 1396/3/5146 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/3/5145
Ends: 1396/3/5145 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/3/5144
Ends: 1396/3/5144 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/3/5143
Ends: 1396/3/5143 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/3/5142
Ends: 1396/3/5142 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/2/5141
Ends: 1396/2/5141 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/2/5140
Ends: 1396/2/5140 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/2/5139
Ends: 1396/2/5139 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/2/5138
Ends: 1396/2/5138 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/2/5137
Ends: 1396/2/5137 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/2/5136
Ends: 1396/2/5136 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/2/5135
Ends: 1396/2/5135 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
بیانیه روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در استان اردبیل استفاده از مصلی برای کاندیداها 23 اردیبهشت 1396
بیانیه روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در استان اردبیل استفاده از مصلی برای کاندیداها 23 اردیبهشت 1396
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
بیانیه روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در استان اردبیل استفاده از مصلی برای کاندیداها 23 اردیبهشت 1396
Starts: 1396/2/5134
Ends: 1396/2/5134 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/2/5133
Ends: 1396/2/5133 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در خطبه های این هفته نمازجمعه گفت: ائمه جمعه زبان گویای ملت هستند آنها همیشه در اردوگاه مردم و در اختیار مصالح کلان کشور هستند و هیچ وقت خود را ابزار جناح های سیاسی نمی کنند
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در خطبه های این هفته نمازجمعه گفت: ائمه جمعه زبان گویای ملت هستند آنها همیشه در اردوگاه مردم و در اختیار مصالح کلان کشور هستند و هیچ وقت خود را ابزار جناح های سیاسی نمی کنند
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در خطبه های این هفته نمازجمعه گفت: ائمه جمعه زبان گویای ملت هستند آنها همیشه در اردوگاه مردم و در اختیار مصالح کلان کشور هستند و هیچ وقت خود را ابزار جناح های سیاسی نمی کنند
Starts: 1396/2/5132
Ends: 1396/2/5132 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
به زبان فارسی در خصوص لزوم شرکت در انتخابات ریاست جمهوری 1396
به زبان فارسی در خصوص لزوم شرکت در انتخابات ریاست جمهوری 1396
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
به زبان فارسی در خصوص لزوم شرکت در انتخابات ریاست جمهوری 1396
Starts: 1396/2/5131
Ends: 1396/2/5131 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در خطبه های این هفته نمازجمعه گفت: اسلام به اوصاف والی بسیار حساس است و امیرالمؤمنین و امام حسین علیهما السلام سر این اوصاف شهید شدند
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در خطبه های این هفته نمازجمعه گفت: اسلام به اوصاف والی بسیار حساس است و امیرالمؤمنین و امام حسین علیهما السلام سر این اوصاف شهید شدند
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در خطبه های این هفته نمازجمعه گفت: اسلام به اوصاف والی بسیار حساس است و امیرالمؤمنین و امام حسین علیهما السلام سر این اوصاف شهید شدند
Starts: 1396/2/5130
Ends: 1396/2/5130 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/2/5129
Ends: 1396/2/5129 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
بدین وسیله به اطلاع اهالی مکرم استان می رساند در روزهای اخیر بعضی از فعالان سیاسی دو جریان سیاسی کشور، از سرِ حُسن ظنّ، از نام یا عکس نماینده محترم ولی فقیه در استان حضرت آیت الله عاملی در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری به عنوان حامی جریان خاص استفاده کرده اند
بدین وسیله به اطلاع اهالی مکرم استان می رساند در روزهای اخیر بعضی از فعالان سیاسی دو جریان سیاسی کشور، از سرِ حُسن ظنّ، از نام یا عکس نماینده محترم ولی فقیه در استان حضرت آیت الله عاملی در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری به عنوان حامی جریان خاص استفاده کرده اند
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
بدین وسیله به اطلاع اهالی مکرم استان می رساند در روزهای اخیر بعضی از فعالان سیاسی دو جریان سیاسی کشور، از سرِ حُسن ظنّ، از نام یا عکس نماینده محترم ولی فقیه در استان حضرت آیت الله عاملی در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری به عنوان حامی جریان خاص استفاده کرده اند
Starts: 1396/2/5128
Ends: 1396/2/5128 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/2/5126
Ends: 1396/2/5126 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/2/5125
Ends: 1396/2/5125 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/2/5124
Ends: 1396/2/5124 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/2/5123
Ends: 1396/2/5123 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/2/5122
Ends: 1396/2/5122 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در خطبه های این هفته نمازجمعه اعلام کرد: موسم انتخابات، موسم رواج شایعه و در نتیجه موسم ایمان سوز است و همه باید مواظب باشند شیطان حسنات آنها را غارت نکند مثل خوبی است که مال انسان را یک جا می برند ولی ایمانش را هزار جا
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در خطبه های این هفته نمازجمعه اعلام کرد: موسم انتخابات، موسم رواج شایعه و در نتیجه موسم ایمان سوز است و همه باید مواظب باشند شیطان حسنات آنها را غارت نکند مثل خوبی است که مال انسان را یک جا می برند ولی ایمانش را هزار جا
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در خطبه های این هفته نمازجمعه اعلام کرد: موسم انتخابات، موسم رواج شایعه و در نتیجه موسم ایمان سوز است و همه باید مواظب باشند شیطان حسنات آنها را غارت نکند مثل خوبی است که مال انسان را یک جا می برند ولی ایمانش را هزار جا
Starts: 1396/2/5121
Ends: 1396/2/5121 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/2/5120
Ends: 1396/2/5120 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/2/5119
Ends: 1396/2/5119 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/2/5118
Ends: 1396/2/5118 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در خطبه های این هفته نمازجمعه حادثه سیل آذربایجان شرقی را به اهالی آن استان مخصوصا اهالی محترم آذرشهر و عجب شیر تسلیت گفت و اظهار داشت: تدبیر مضاعف بعد از 40 سال تجربه از مسئولین مورد انتظار است
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در خطبه های این هفته نمازجمعه حادثه سیل آذربایجان شرقی را به اهالی آن استان مخصوصا اهالی محترم آذرشهر و عجب شیر تسلیت گفت و اظهار داشت: تدبیر مضاعف بعد از 40 سال تجربه از مسئولین مورد انتظار است
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در خطبه های این هفته نمازجمعه حادثه سیل آذربایجان شرقی را به اهالی آن استان مخصوصا اهالی محترم آذرشهر و عجب شیر تسلیت گفت و اظهار داشت: تدبیر مضاعف بعد از 40 سال تجربه از مسئولین مورد انتظار است
Starts: 1396/2/5117
Ends: 1396/2/5117 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
امام جمعه اردبیل گفت: اقتدار و امنیت کشورمان در سایه ارتش توانمند و قهرمان جمهوری اسلامی ایران رقم خورده است
امام جمعه اردبیل گفت: اقتدار و امنیت کشورمان در سایه ارتش توانمند و قهرمان جمهوری اسلامی ایران رقم خورده است
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
امام جمعه اردبیل گفت: اقتدار و امنیت کشورمان در سایه ارتش توانمند و قهرمان جمهوری اسلامی ایران رقم خورده است
Starts: 1396/1/5116
Ends: 1396/1/5116 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/1/5115
Ends: 1396/1/5115 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/1/5114
Ends: 1396/1/5114 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/1/5113
Ends: 1396/1/5113 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/1/5112
Ends: 1396/1/5112 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/1/5111
Ends: 1396/1/5111 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/1/5110
Ends: 1396/1/5110 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
خبر جان باختن تعدادی از هموطنان عزیزمان در استان های آذربایجان شرقی و غربی در اثر حادثه سیل موجب تاثر و تالم قلبی گردید
خبر جان باختن تعدادی از هموطنان عزیزمان در استان های آذربایجان شرقی و غربی در اثر حادثه سیل موجب تاثر و تالم قلبی گردید
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
خبر جان باختن تعدادی از هموطنان عزیزمان در استان های آذربایجان شرقی و غربی در اثر حادثه سیل موجب تاثر و تالم قلبی گردید
Starts: 1396/1/5109
Ends: 1396/1/5109 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/1/5108
Ends: 1396/1/5108 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در خطبه های این هفته نمازجمعه با گرامیداشت 29 فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: به برکت انقلاب اسلامی، ارتش ما قوی ترین و مقتدر ترین ارتش منطقه، خودکفاترین، مردمی ترین، مکتبی ترین، صلح جو ترین ارتش منطقه و شایسته ترین ارتش از جهت فرماندهی و رو سفیدترین آنها در برابر ملت خود است
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در خطبه های این هفته نمازجمعه با گرامیداشت 29 فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: به برکت انقلاب اسلامی، ارتش ما قوی ترین و مقتدر ترین ارتش منطقه، خودکفاترین، مردمی ترین، مکتبی ترین، صلح جو ترین ارتش منطقه و شایسته ترین ارتش از جهت فرماندهی و رو سفیدترین آنها در برابر ملت خود است
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در خطبه های این هفته نمازجمعه با گرامیداشت 29 فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: به برکت انقلاب اسلامی، ارتش ما قوی ترین و مقتدر ترین ارتش منطقه، خودکفاترین، مردمی ترین، مکتبی ترین، صلح جو ترین ارتش منطقه و شایسته ترین ارتش از جهت فرماندهی و رو سفیدترین آنها در برابر ملت خود است
Starts: 1396/1/5107
Ends: 1396/1/5107 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/1/5106
Ends: 1396/1/5106 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل روز دوشنبه فروردین با الکساندر ریگر وزیر مختار و معاون سفیر و مدیر انجمن فرهنگی سفارت اتریش ملاقات کرد
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل روز دوشنبه فروردین با الکساندر ریگر وزیر مختار و معاون سفیر و مدیر انجمن فرهنگی سفارت اتریش ملاقات کرد
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل روز دوشنبه فروردین با الکساندر ریگر وزیر مختار و معاون سفیر و مدیر انجمن فرهنگی سفارت اتریش ملاقات کرد
Starts: 1396/1/5105
Ends: 1396/1/5105 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/1/5104
Ends: 1396/1/5104 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
حضرت آیت الله عاملی عصر امروز با علویان کشور اتریش دیدار کردند
حضرت آیت الله عاملی عصر امروز با علویان کشور اتریش دیدار کردند
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
حضرت آیت الله عاملی عصر امروز با علویان کشور اتریش دیدار کردند
Starts: 1396/1/5103
Ends: 1396/1/5103 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/1/5102
Ends: 1396/1/5102 Duration:
P.O. Box:
,
Iran

پوستر ماه رجب 2

 • تاریخ : 1396/1/5101
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/1/5101
Ends: 1396/1/5101 Duration:
P.O. Box:
,
Iran

کلیپ صوتی تقوا(5)

 • تاریخ : 1396/1/5100
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/1/5100
Ends: 1396/1/5100 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/1/5099
Ends: 1396/1/5099 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/1/5098
Ends: 1396/1/5098 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در خطبه های این هفته نمازجمعه از مقام شهید صیاد شیرازی تجلیل کرد و گفت: وی نماد و سمبل یک افسر آرمانی برای ارتش آرمانی اسلامی است او در اخلاص، شجاعت، ایثار، جهاد، خستگی ناپذیری، ولایت و در بسیاری از ارزشهای اجتماعی، الگویی شایسته و برتر برای مجموعه های نظامی است
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در خطبه های این هفته نمازجمعه از مقام شهید صیاد شیرازی تجلیل کرد و گفت: وی نماد و سمبل یک افسر آرمانی برای ارتش آرمانی اسلامی است او در اخلاص، شجاعت، ایثار، جهاد، خستگی ناپذیری، ولایت و در بسیاری از ارزشهای اجتماعی، الگویی شایسته و برتر برای مجموعه های نظامی است
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در خطبه های این هفته نمازجمعه از مقام شهید صیاد شیرازی تجلیل کرد و گفت: وی نماد و سمبل یک افسر آرمانی برای ارتش آرمانی اسلامی است او در اخلاص، شجاعت، ایثار، جهاد، خستگی ناپذیری، ولایت و در بسیاری از ارزشهای اجتماعی، الگویی شایسته و برتر برای مجموعه های نظامی است
Starts: 1396/1/5097
Ends: 1396/1/5097 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/1/5096
Ends: 1396/1/5096 Duration:
P.O. Box:
,
Iran

پوستر ماه رجب

 • تاریخ : 1396/1/5095
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/1/5095
Ends: 1396/1/5095 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/1/5094
Ends: 1396/1/5094 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/1/5093
Ends: 1396/1/5093 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/1/5092
Ends: 1396/1/5092 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
امام جمعه موقت اردبیل در خطبه های نمازجمعه این هفته به مناسبت حلول ماه رجب المرجب، به طور مبسوط به بیان فضیلت و اعمال این ماه شریف پرداخته و مؤمنین را به استفاده کامل از فیوضات این ماه دعوت کرد
امام جمعه موقت اردبیل در خطبه های نمازجمعه این هفته به مناسبت حلول ماه رجب المرجب، به طور مبسوط به بیان فضیلت و اعمال این ماه شریف پرداخته و مؤمنین را به استفاده کامل از فیوضات این ماه دعوت کرد
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
امام جمعه موقت اردبیل در خطبه های نمازجمعه این هفته به مناسبت حلول ماه رجب المرجب، به طور مبسوط به بیان فضیلت و اعمال این ماه شریف پرداخته و مؤمنین را به استفاده کامل از فیوضات این ماه دعوت کرد
Starts: 1396/1/5091
Ends: 1396/1/5091 Duration:
P.O. Box:
,
Iran

دعا(قسمت یازدهم)

 • تاریخ : 1396/1/5090
یازدهمین قسمت از مجموعه ای بسیار نفیس از دست نوشته های حضرت آیت الله سید حسن عاملی با موضوع «دعا و مناجات»
یازدهمین قسمت از مجموعه ای بسیار نفیس از دست نوشته های حضرت آیت الله سید حسن عاملی با موضوع «دعا و مناجات»
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
یازدهمین قسمت از مجموعه ای بسیار نفیس از دست نوشته های حضرت آیت الله سید حسن عاملی با موضوع «دعا و مناجات»
Starts: 1396/1/5090
Ends: 1396/1/5090 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/1/5089
Ends: 1396/1/5089 Duration:
P.O. Box:
,
Iran

کلیپ صوتی (حضورقلب)

 • تاریخ : 1396/1/5088
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/1/5088
Ends: 1396/1/5088 Duration:
P.O. Box:
,
Iran

کلیپ صوتی تقوا(5)

 • تاریخ : 1396/1/5087
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/1/5087
Ends: 1396/1/5087 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/1/5086
Ends: 1396/1/5086 Duration:
P.O. Box:
,
Iran

کلیپ صوتی تقوا(4)

 • تاریخ : 1396/1/5085
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/1/5085
Ends: 1396/1/5085 Duration:
P.O. Box:
,
Iran

کلیپ صوتی حرمت حاجی

 • تاریخ : 1396/1/5084
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/1/5084
Ends: 1396/1/5084 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/1/5083
Ends: 1396/1/5083 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/1/5082
Ends: 1396/1/5082 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/1/5081
Ends: 1396/1/5081 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در خطبه های این هفته نماز جمعه با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در سال جدید گفت: سخنان مقام معظم رهبری در سال جدید در حرم مطهر رضوی، سخنان بسیار کلیدی، حیاتی و تخصصی در عرصه اقتصاد است
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در خطبه های این هفته نماز جمعه با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در سال جدید گفت: سخنان مقام معظم رهبری در سال جدید در حرم مطهر رضوی، سخنان بسیار کلیدی، حیاتی و تخصصی در عرصه اقتصاد است
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در خطبه های این هفته نماز جمعه با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در سال جدید گفت: سخنان مقام معظم رهبری در سال جدید در حرم مطهر رضوی، سخنان بسیار کلیدی، حیاتی و تخصصی در عرصه اقتصاد است
Starts: 1396/1/5080
Ends: 1396/1/5080 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
فیلم خطبه های نمازجمعه اردبیل در مورخه 27 اسفند 1395 به امامت حضرت آیت الله عاملی
فیلم خطبه های نمازجمعه اردبیل در مورخه 27 اسفند 1395 به امامت حضرت آیت الله عاملی
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
فیلم خطبه های نمازجمعه اردبیل در مورخه 27 اسفند 1395 به امامت حضرت آیت الله عاملی
Starts: 1396/1/5079
Ends: 1396/1/5079 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1395/12/5078
Ends: 1395/12/5078 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در آخرین خطبه سال 95 با دعوت اهالی به اقبال و توجه به عوامل واقعی راحتی اموات مثل صدقات، خیرات، کارهای عام المنفعه و قرائت قرآن از توسعه آداب شکلی در تعزیه اموات نهی کرد
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در آخرین خطبه سال 95 با دعوت اهالی به اقبال و توجه به عوامل واقعی راحتی اموات مثل صدقات، خیرات، کارهای عام المنفعه و قرائت قرآن از توسعه آداب شکلی در تعزیه اموات نهی کرد
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در آخرین خطبه سال 95 با دعوت اهالی به اقبال و توجه به عوامل واقعی راحتی اموات مثل صدقات، خیرات، کارهای عام المنفعه و قرائت قرآن از توسعه آداب شکلی در تعزیه اموات نهی کرد
Starts: 1395/12/5077
Ends: 1395/12/5077 Duration:
P.O. Box:
,
Iran

کلیپ صوتی چشم دل

 • تاریخ : 1395/12/5076
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1395/12/5076
Ends: 1395/12/5076 Duration:
P.O. Box:
,
Iran

کلیپ صوتی تقوا(3)

 • تاریخ : 1395/12/5075
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1395/12/5075
Ends: 1395/12/5075 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1395/12/5074
Ends: 1395/12/5074 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1395/12/5073
Ends: 1395/12/5073 Duration:
P.O. Box:
,
Iran

کلیپ صوتی تقوا(2)

 • تاریخ : 1395/12/5072
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1395/12/5072
Ends: 1395/12/5072 Duration:
P.O. Box:
,
Iran

کلیپ صوتی چشم درمحشر

 • تاریخ : 1395/12/5071