نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 بهانه ای برای نزول لطف و فيض الهی

\"برای نزول لطف و فيض الهی بهانه ای لازم است. با يک بهانه کوچک لطف خدا شامل حال انسان مي شود؛ اما وسيله لازم است. «وَ ابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسيلَة» (مائده: 35) براي ورود بر خدا يک وسيله ای پيدا کن. اگرمي خواهيد به دستگاه توحيد وارد شويد، وسيله و بهانه ای لازم است. از اينجا می توان دانست که کربلا آفرينان در دستگاه توحيد چه مقام و عظمتي دارند و اگر کسي به اين دستگاه وارد شود، چه عظمتي پيدا مي کند و به چه مراتبی دست می یابد.

 

آنچه که ابوالفضل (عليه السلام) را ابوالفضل کرده است، حضور او در کربلاست. بعضي ها نقل کرده اند و گفته اند: «أعبد بني هاشم» عابدترين فرد بني هاشم عباس (عليه السلام) بود. وقتي از واقعه کربلا سخن مي گوييم، فقط  و فقط شجاعت ابوالفضل (عليه السلام) در صحنه کربلا در ذهنمان متصور می شود؛ در حالیکه در روايت است که آن حضرت فقيه و از مجتهدين زمان خود بود و در میان بني هاشم عابدتر از همه بود؛ اما بايد ديد چه کسي به ابوالفضل (عليه السلام) معني داده است؟ حضور در درس و مکتب ابا عبدالله الحسين (عليه السلام)

هندسه اسلام در عاشورا و کربلا ترسیم شده است تا اسلام را بشناسيم و شکل هندسی اسلام را بدانيم تا در اسلام ما تحريفی بوجود نيايد و همواره آن را به درستی بشناسيم. حرّيت انسان در هندسه اسلام حضور دارد و بصيرت و شهامت و شهادت و عدالت و تمام کمالات و ارزشهاي انساني در ساختمان هندسی آن نقش دارند که تماما ارزشهای انسانی در حادثه عاشورا ظهور و عینیت یافته اند؛ زیرا اگر بخواهيد توحيد را در مقام عمل به ظهور و نمايش در آورید، در این صورت تمامی کمالات اخلاقي به ظهور آمدني است. اتصال به مکتب ابا عبدالله الحسين (عليه السلام) يعني اتصال به تمام کمالات انساني که تمامی کمالات در وجود ابا عبد الله الحسين (عليه السلام) جمع است.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی فروغ توحید (پس از ویرایش مجدد)

\"برای نزول لطف و فيض الهی بهانه ای لازم است. با يک بهانه کوچک لطف خدا شامل حال انسان مي شود؛ اما وسيله لازم است. «وَ ابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسيلَة» (مائده: 35) براي ورود بر خدا يک وسيله ای پيدا کن. اگرمي خواهيد به دستگاه توحيد وارد شويد، وسيله و بهانه ای لازم است. از اينجا می توان دانست که کربلا آفرينان در دستگاه توحيد چه مقام و عظمتي دارند و اگر کسي به اين دستگاه وارد شود، چه عظمتي پيدا مي کند و به چه مراتبی دست می یابد.

 

آنچه که ابوالفضل (عليه السلام) را ابوالفضل کرده است، حضور او در کربلاست. بعضي ها نقل کرده اند و گفته اند: «أعبد بني هاشم» عابدترين فرد بني هاشم عباس (عليه السلام) بود. وقتي از واقعه کربلا سخن مي گوييم، فقط  و فقط شجاعت ابوالفضل (عليه السلام) در صحنه کربلا در ذهنمان متصور می شود؛ در حالیکه در روايت است که آن حضرت فقيه و از مجتهدين زمان خود بود و در میان بني هاشم عابدتر از همه بود؛ اما بايد ديد چه کسي به ابوالفضل (عليه السلام) معني داده است؟ حضور در درس و مکتب ابا عبدالله الحسين (عليه السلام)

هندسه اسلام در عاشورا و کربلا ترسیم شده است تا اسلام را بشناسيم و شکل هندسی اسلام را بدانيم تا در اسلام ما تحريفی بوجود نيايد و همواره آن را به درستی بشناسيم. حرّيت انسان در هندسه اسلام حضور دارد و بصيرت و شهامت و شهادت و عدالت و تمام کمالات و ارزشهاي انساني در ساختمان هندسی آن نقش دارند که تماما ارزشهای انسانی در حادثه عاشورا ظهور و عینیت یافته اند؛ زیرا اگر بخواهيد توحيد را در مقام عمل به ظهور و نمايش در آورید، در این صورت تمامی کمالات اخلاقي به ظهور آمدني است. اتصال به مکتب ابا عبدالله الحسين (عليه السلام) يعني اتصال به تمام کمالات انساني که تمامی کمالات در وجود ابا عبد الله الحسين (عليه السلام) جمع است.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی فروغ توحید (پس از ویرایش مجدد)

مدیر
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

 

آنچه که ابوالفضل (عليه السلام) را ابوالفضل کرده است، حضور او در کربلاست. بعضي ها نقل کرده اند و گفته اند: «أعبد بني هاشم» عابدترين فرد بني هاشم عباس (عليه السلام) بود. وقتي از واقعه کربلا سخن مي گوييم، فقط  و فقط شجاعت ابوالفضل (عليه السلام) در صحنه کربلا در ذهنمان متصور می شود؛ در حالیکه در روايت است که آن حضرت فقيه و از مجتهدين زمان خود بود و در میان بني هاشم عابدتر از همه بود؛ اما بايد ديد چه کسي به ابوالفضل (عليه السلام) معني داده است؟ حضور در درس و مکتب ابا عبدالله الحسين (عليه السلام)

هندسه اسلام در عاشورا و کربلا ترسیم شده است تا اسلام را بشناسيم و شکل هندسی اسلام را بدانيم تا در اسلام ما تحريفی بوجود نيايد و همواره آن را به درستی بشناسيم. حرّيت انسان در هندسه اسلام حضور دارد و بصيرت و شهامت و شهادت و عدالت و تمام کمالات و ارزشهاي انساني در ساختمان هندسی آن نقش دارند که تماما ارزشهای انسانی در حادثه عاشورا ظهور و عینیت یافته اند؛ زیرا اگر بخواهيد توحيد را در مقام عمل به ظهور و نمايش در آورید، در این صورت تمامی کمالات اخلاقي به ظهور آمدني است. اتصال به مکتب ابا عبدالله الحسين (عليه السلام) يعني اتصال به تمام کمالات انساني که تمامی کمالات در وجود ابا عبد الله الحسين (عليه السلام) جمع است.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی فروغ توحید (پس از ویرایش مجدد)

Starts: 2012/07/30
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran
\"برای نزول لطف و فيض الهی بهانه ای لازم است. با يک بهانه کوچک لطف خدا شامل حال انسان مي شود؛ اما وسيله لازم است. «وَ ابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسيلَة» (مائده: 35) براي ورود بر خدا يک وسيله ای پيدا کن. اگرمي خواهيد به دستگاه توحيد وارد شويد، وسيله و بهانه ای لازم است. از اينجا می توان دانست که کربلا آفرينان در دستگاه توحيد چه مقام و عظمتي دارند و اگر کسي به اين دستگاه وارد شود، چه عظمتي پيدا مي کند و به چه مراتبی دست می یابد.

" />


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap