نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 اللهمَ قََوِنی فیهِ عَلی اِقامَةِ اَمرِكَ، و اَذِقنی فیهِ حَلاوةَ ذِكرِكَ...

اللهمَ قََوِنی فیهِ عَلی اِقامَةِ اَمرِكَ، و اَذِقنی فیهِ حَلاوةَ ذِكرِكَ، و اَوزِغنی فیهِ لِاَدآءِ شُكرِكَ بِكَرَمِكَ؛ وَاحفَظنی فیهِ بِحِفظِكَ و سِترِكَ یا اَبصَرَ الناظِرین


در این روز مرا قدرتی شایسته در برپایی اوامرت عطا فرما،کام مرا به یاد خویش شیرین نما،به کرم خود مرا توان شکر گزاری نعمتهایت ارزانی ده،و مرا به حق مقام یاری و پوشانندگی ات از شر گناه و زشتی ها حفظ فرما،ای بیناترین نظاره گران

اللهمَ قََوِنی فیهِ عَلی اِقامَةِ اَمرِكَ، و اَذِقنی فیهِ حَلاوةَ ذِكرِكَ، و اَوزِغنی فیهِ لِاَدآءِ شُكرِكَ بِكَرَمِكَ؛ وَاحفَظنی فیهِ بِحِفظِكَ و سِترِكَ یا اَبصَرَ الناظِرین


در این روز مرا قدرتی شایسته در برپایی اوامرت عطا فرما،کام مرا به یاد خویش شیرین نما،به کرم خود مرا توان شکر گزاری نعمتهایت ارزانی ده،و مرا به حق مقام یاری و پوشانندگی ات از شر گناه و زشتی ها حفظ فرما،ای بیناترین نظاره گران

مدیر
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

اللهمَ قََوِنی فیهِ عَلی اِقامَةِ اَمرِكَ، و اَذِقنی فیهِ حَلاوةَ ذِكرِكَ، و اَوزِغنی فیهِ لِاَدآءِ شُكرِكَ بِكَرَمِكَ؛ وَاحفَظنی فیهِ بِحِفظِكَ و سِترِكَ یا اَبصَرَ الناظِرین


در این روز مرا قدرتی شایسته در برپایی اوامرت عطا فرما،کام مرا به یاد خویش شیرین نما،به کرم خود مرا توان شکر گزاری نعمتهایت ارزانی ده،و مرا به حق مقام یاری و پوشانندگی ات از شر گناه و زشتی ها حفظ فرما،ای بیناترین نظاره گران

Starts: 2012/07/19
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap