نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 درس اخلاقی از میرزا جواد آقا ملکی تبریزی(ره)

مراقبه سالك در كيفيت و كميّت طعام

اى طالب قرب الهى!

سالك بايد از جهت كيفيت تمام جدّ و كوشش اش در تطهير طعامش از حرام و شبهات بوده و از آجيل خورى و خوردن اشياء لذيذه، يك مقدار نفس را منع نمايد و در اين مسئله بهترش اين است كه لِلِّذَّة ( به منظور لذت بردن) نخورد بلكه لِلْقُوَّه (و به منظور نيرو گرفتن براى عبادت خداى تعالى بخورد) چنان كه در كَمْ و اندازه هم، ميزان اعلى همين است.

ولى ميزان وسطش اين است كه خود را به آجيل خورى عادت ندهد و از افراط و تفريط در صرف لُحُوم ( گوشت ها) اجتناب نمايد، كه افراطش موجب قساوت و تفريطش موجب شدت قوه غضبيه است.

آنچه ميزان عدالت است، اين است كه ترك را از سه روز نگذراند، و صرف را شبانه روزى دو دفعه نكند، بلكه گاهى هر دو را ترك كند.

و اما از جهت اندازه ى خوراك، ميزان وسطش اين است كه نه آن قدر نخورد كه از ضعف و گرسنگى خاطرش پريشان شود و نه آن قدر بخورد كه سنگينى طعام را بفهمد و ميزان اين را هم حكماى اخلاق چنين گفته اند كه بعد از اشتهاى كامل بخورد و قبل از سير شدن دست بكشد.

و اگر مبتدى در اول امر اين يك مقدار طرف سنگينى را تقديم نمايد، ظاهراً بهتر است لاسيما اگر روزه باشد.

مراقبه سالك در كيفيت و كميّت طعام

اى طالب قرب الهى!

سالك بايد از جهت كيفيت تمام جدّ و كوشش اش در تطهير طعامش از حرام و شبهات بوده و از آجيل خورى و خوردن اشياء لذيذه، يك مقدار نفس را منع نمايد و در اين مسئله بهترش اين است كه لِلِّذَّة ( به منظور لذت بردن) نخورد بلكه لِلْقُوَّه (و به منظور نيرو گرفتن براى عبادت خداى تعالى بخورد) چنان كه در كَمْ و اندازه هم، ميزان اعلى همين است.

ولى ميزان وسطش اين است كه خود را به آجيل خورى عادت ندهد و از افراط و تفريط در صرف لُحُوم ( گوشت ها) اجتناب نمايد، كه افراطش موجب قساوت و تفريطش موجب شدت قوه غضبيه است.

آنچه ميزان عدالت است، اين است كه ترك را از سه روز نگذراند، و صرف را شبانه روزى دو دفعه نكند، بلكه گاهى هر دو را ترك كند.

و اما از جهت اندازه ى خوراك، ميزان وسطش اين است كه نه آن قدر نخورد كه از ضعف و گرسنگى خاطرش پريشان شود و نه آن قدر بخورد كه سنگينى طعام را بفهمد و ميزان اين را هم حكماى اخلاق چنين گفته اند كه بعد از اشتهاى كامل بخورد و قبل از سير شدن دست بكشد.

و اگر مبتدى در اول امر اين يك مقدار طرف سنگينى را تقديم نمايد، ظاهراً بهتر است لاسيما اگر روزه باشد.

مدیر
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

ولى ميزان وسطش اين است كه خود را به آجيل خورى عادت ندهد و از افراط و تفريط در صرف لُحُوم ( گوشت ها) اجتناب نمايد، كه افراطش موجب قساوت و تفريطش موجب شدت قوه غضبيه است.

آنچه ميزان عدالت است، اين است كه ترك را از سه روز نگذراند، و صرف را شبانه روزى دو دفعه نكند، بلكه گاهى هر دو را ترك كند.

و اما از جهت اندازه ى خوراك، ميزان وسطش اين است كه نه آن قدر نخورد كه از ضعف و گرسنگى خاطرش پريشان شود و نه آن قدر بخورد كه سنگينى طعام را بفهمد و ميزان اين را هم حكماى اخلاق چنين گفته اند كه بعد از اشتهاى كامل بخورد و قبل از سير شدن دست بكشد.

و اگر مبتدى در اول امر اين يك مقدار طرف سنگينى را تقديم نمايد، ظاهراً بهتر است لاسيما اگر روزه باشد.

Starts: 2010/08/17
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran
مراقبه سالك در كيفيت و كميّت طعام

اى طالب قرب الهى!

سالك بايد از جهت كيفيت تمام جدّ و كوشش اش در تطهير طعامش از حرام و شبهات بوده و از آجيل خورى و خوردن اشياء لذيذه، يك مقدار نفس را منع نمايد و در اين مسئله بهترش اين است كه لِلِّذَّة ( به منظور لذت بردن) نخورد بلكه لِلْقُوَّه (و به منظور نيرو گرفتن براى عبادت خداى تعالى بخورد) چنان كه در كَمْ و اندازه هم، ميزان اعلى همين است.

" />


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap