نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 نامه مرحوم آية الله میرزا جواد آقا ملكى تبريزى (ره) به آية الله غروی اصفهانی (ره)

فدايت شوم!

در باب اعراض از جدّ و جهد رسميّات و عدم وصول به واقعيات كه مرقوم شده و از اين مفلس استعلام مقدمه موصوله فرموده ايد، بى رسميت بنده حقيقت آنچه كه براى سير اين عوالم ياد رفته و بعضى نتايجش را مفصلاً خدمت شريف در ابتدا خود صحبت كرده ام و از كثرت شوق آنكه با رفقا در همه عوالم همرنگ بشوم، آنچه از لوازم اين سير مى دانستم، بى مضايقه عرضه داشتم. حالا هم اجمال آن را به طريقه اى كه ياد گرفته ام، مجدداً اظهار مى دارد.

طريق مطلوب را براى راه معرفت نفس گفتند، چون نفس انسانى تا از عالم مثال خود نگذشته به عالم عقلى نخواهد رسيد. لذا به جهت اتمام اين مقصود مرحوم مغفور (جزاه الله تعالى عنى خير جزاء المعلمين) مى فرمودند: "باید انسان یک مقدار زیاده بر معمول تقلیل غذا و استراحت بکند تا جنبه حیوانیت کمتر و روحانیت قوت بگیرد" و میزان آن را هم چنین می فرمودند:

"انسان اولاً روز و شب زياده از دو مرتبه غذا نخورد حتى تنقل ما بين الغذائين نكند، ثانياً هر وقت غذا مى خورد بايد مثلا يك ساعت بعد از آداب معروفه گوشت زياد نخورد به اين معنى كه شب و روز هر دو نخورد و در هر هفته دو سه دفعه هر دو را يعنى هم روز و شب را ترك كند و يكى هم اگر بتواند لِكيف (براى كيف) نخورد و لا محاله آجيل خور نباشد. اگر احياناً وقتى نفس زياد مطالبه آجيل كرد استخاره كند و اگر بتواند روزه هاى سه روزه هر ماه را ترك نكند".

منبع: مقاله "برای تادیب نفس"؛ سید عباس موسوی مطلق

فدايت شوم!

در باب اعراض از جدّ و جهد رسميّات و عدم وصول به واقعيات كه مرقوم شده و از اين مفلس استعلام مقدمه موصوله فرموده ايد، بى رسميت بنده حقيقت آنچه كه براى سير اين عوالم ياد رفته و بعضى نتايجش را مفصلاً خدمت شريف در ابتدا خود صحبت كرده ام و از كثرت شوق آنكه با رفقا در همه عوالم همرنگ بشوم، آنچه از لوازم اين سير مى دانستم، بى مضايقه عرضه داشتم. حالا هم اجمال آن را به طريقه اى كه ياد گرفته ام، مجدداً اظهار مى دارد.

طريق مطلوب را براى راه معرفت نفس گفتند، چون نفس انسانى تا از عالم مثال خود نگذشته به عالم عقلى نخواهد رسيد. لذا به جهت اتمام اين مقصود مرحوم مغفور (جزاه الله تعالى عنى خير جزاء المعلمين) مى فرمودند: "باید انسان یک مقدار زیاده بر معمول تقلیل غذا و استراحت بکند تا جنبه حیوانیت کمتر و روحانیت قوت بگیرد" و میزان آن را هم چنین می فرمودند:

"انسان اولاً روز و شب زياده از دو مرتبه غذا نخورد حتى تنقل ما بين الغذائين نكند، ثانياً هر وقت غذا مى خورد بايد مثلا يك ساعت بعد از آداب معروفه گوشت زياد نخورد به اين معنى كه شب و روز هر دو نخورد و در هر هفته دو سه دفعه هر دو را يعنى هم روز و شب را ترك كند و يكى هم اگر بتواند لِكيف (براى كيف) نخورد و لا محاله آجيل خور نباشد. اگر احياناً وقتى نفس زياد مطالبه آجيل كرد استخاره كند و اگر بتواند روزه هاى سه روزه هر ماه را ترك نكند".

منبع: مقاله "برای تادیب نفس"؛ سید عباس موسوی مطلق

مدیر
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

طريق مطلوب را براى راه معرفت نفس گفتند، چون نفس انسانى تا از عالم مثال خود نگذشته به عالم عقلى نخواهد رسيد. لذا به جهت اتمام اين مقصود مرحوم مغفور (جزاه الله تعالى عنى خير جزاء المعلمين) مى فرمودند: "باید انسان یک مقدار زیاده بر معمول تقلیل غذا و استراحت بکند تا جنبه حیوانیت کمتر و روحانیت قوت بگیرد" و میزان آن را هم چنین می فرمودند:

"انسان اولاً روز و شب زياده از دو مرتبه غذا نخورد حتى تنقل ما بين الغذائين نكند، ثانياً هر وقت غذا مى خورد بايد مثلا يك ساعت بعد از آداب معروفه گوشت زياد نخورد به اين معنى كه شب و روز هر دو نخورد و در هر هفته دو سه دفعه هر دو را يعنى هم روز و شب را ترك كند و يكى هم اگر بتواند لِكيف (براى كيف) نخورد و لا محاله آجيل خور نباشد. اگر احياناً وقتى نفس زياد مطالبه آجيل كرد استخاره كند و اگر بتواند روزه هاى سه روزه هر ماه را ترك نكند".

منبع: مقاله "برای تادیب نفس"؛ سید عباس موسوی مطلق

Starts: 2010/08/17
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran
فدايت شوم!

در باب اعراض از جدّ و جهد رسميّات و عدم وصول به واقعيات كه مرقوم شده و از اين مفلس استعلام مقدمه موصوله فرموده ايد، بى رسميت بنده حقيقت آنچه كه براى سير اين عوالم ياد رفته و بعضى نتايجش را مفصلاً خدمت شريف در ابتدا خود صحبت كرده ام و از كثرت شوق آنكه با رفقا در همه عوالم همرنگ بشوم، آنچه از لوازم اين سير مى دانستم، بى مضايقه عرضه داشتم. حالا هم اجمال آن را به طريقه اى كه ياد گرفته ام، مجدداً اظهار مى دارد.

" />


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap