نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 رهنمودهاي آية الله مشكيني (رحمة الله علیه)

خودسازي و شرائط تحصيل

1. نمازها در اول اوقات با حضور قلب.
2. انجام نوافل همه يا اغلب آنها.
3. سخن سنجيده و راست و دور از كذب ولو به عنوان شوخي.
4. در تمام اوقات روز و شب ساعتي را به هدر و بطالت نگذرانيد.
5. در وقت درس با تمام وجود گوش كنيد.
6. تا مطلبي را نفهميد به مطلب ديگر نرويد.


7. رفيق مناسب در بحث و منزل انتخاب كنيد.
8. استادان قبل از هر درسي كلمه اي از ائمه بخوانند.
9. از شوخي بپرهيزيد.
10. سخن خود را جزءِ اعمالتان حساب كنيد.
11. از اول تحصيل فكرتان اين باشد كه بالاتر از شيخ مفيد و سيّد مرتضي باشيد.
12. از لقمۀ حرام و مشتبه جداً بپرهيزيد.
13.دست طمع به سوي احدي دراز نكنيد.
14. در ايام تحصيل از دعا و زيارات ائمه در اوقات معيّن غفلت نكنيد.
15.هر كجا هستيد متّقين را پيدا كنيد و از انفاس و مواعظ آنها استفاده كنيد.
16.در تعقيب نماز دل به خدا دهيد.

خودسازي و شرائط تحصيل

1. نمازها در اول اوقات با حضور قلب.
2. انجام نوافل همه يا اغلب آنها.
3. سخن سنجيده و راست و دور از كذب ولو به عنوان شوخي.
4. در تمام اوقات روز و شب ساعتي را به هدر و بطالت نگذرانيد.
5. در وقت درس با تمام وجود گوش كنيد.
6. تا مطلبي را نفهميد به مطلب ديگر نرويد.


7. رفيق مناسب در بحث و منزل انتخاب كنيد.
8. استادان قبل از هر درسي كلمه اي از ائمه بخوانند.
9. از شوخي بپرهيزيد.
10. سخن خود را جزءِ اعمالتان حساب كنيد.
11. از اول تحصيل فكرتان اين باشد كه بالاتر از شيخ مفيد و سيّد مرتضي باشيد.
12. از لقمۀ حرام و مشتبه جداً بپرهيزيد.
13.دست طمع به سوي احدي دراز نكنيد.
14. در ايام تحصيل از دعا و زيارات ائمه در اوقات معيّن غفلت نكنيد.
15.هر كجا هستيد متّقين را پيدا كنيد و از انفاس و مواعظ آنها استفاده كنيد.
16.در تعقيب نماز دل به خدا دهيد.

مدیر
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars


7. رفيق مناسب در بحث و منزل انتخاب كنيد.
8. استادان قبل از هر درسي كلمه اي از ائمه بخوانند.
9. از شوخي بپرهيزيد.
10. سخن خود را جزءِ اعمالتان حساب كنيد.
11. از اول تحصيل فكرتان اين باشد كه بالاتر از شيخ مفيد و سيّد مرتضي باشيد.
12. از لقمۀ حرام و مشتبه جداً بپرهيزيد.
13.دست طمع به سوي احدي دراز نكنيد.
14. در ايام تحصيل از دعا و زيارات ائمه در اوقات معيّن غفلت نكنيد.
15.هر كجا هستيد متّقين را پيدا كنيد و از انفاس و مواعظ آنها استفاده كنيد.
16.در تعقيب نماز دل به خدا دهيد.

Starts: 2010/08/17
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

خودسازي و شرائط تحصيل

1. نمازها در اول اوقات با حضور قلب.
2. انجام نوافل همه يا اغلب آنها.
3. سخن سنجيده و راست و دور از كذب ولو به عنوان شوخي.
4. در تمام اوقات روز و شب ساعتي را به هدر و بطالت نگذرانيد.
5. در وقت درس با تمام وجود گوش كنيد.
6. تا مطلبي را نفهميد به مطلب ديگر نرويد.

" />


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap