نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 انساني كه هنوز ...

آن انسانی که هنوز آن چه را كه به خود نمي پسندد ، بر ديگران مي پسندد و هنوز آن چه را كه به خود مي پسندد، بر ديگران نمي پسندد، از عرفان الهي هيچ بهره اي نخواهد برد.

آن كس كه هنوز نمي داند توقّع نتيجه بدون كار، بزرگ ترين عامل تباهي اخلاقي انساني است و هنوزطعم نظم را در كار نچشيده است ، از عرفان به جز حالات لذايذ رواني زودگذر نصيبي نخواهد داشت . تا يك انسان از صفات نيكوي خيرخواهي، خيرانديشي ، صبر، شكيبايي و ظرفيت در برابر رويدادهاي سخت و هنگام روي آوردن امتيازات برخوردار نباشد، از گرديدن عرفاني واقعا محروم خواهد ماند. از يك جهت مي توان گفت چون عرفان اسلامي عبارت است از: تخلّق به اخلاق الله ، لذا توقع اين مقام عالي بدون تخلّق به اخلاق فاضله كه مقدمه لازم آن است ، امكان پذير نمي باشد.


منبع: پایگاه اطلاع رسانی استاد محمد تقی جعفری

آن انسانی که هنوز آن چه را كه به خود نمي پسندد ، بر ديگران مي پسندد و هنوز آن چه را كه به خود مي پسندد، بر ديگران نمي پسندد، از عرفان الهي هيچ بهره اي نخواهد برد.

آن كس كه هنوز نمي داند توقّع نتيجه بدون كار، بزرگ ترين عامل تباهي اخلاقي انساني است و هنوزطعم نظم را در كار نچشيده است ، از عرفان به جز حالات لذايذ رواني زودگذر نصيبي نخواهد داشت . تا يك انسان از صفات نيكوي خيرخواهي، خيرانديشي ، صبر، شكيبايي و ظرفيت در برابر رويدادهاي سخت و هنگام روي آوردن امتيازات برخوردار نباشد، از گرديدن عرفاني واقعا محروم خواهد ماند. از يك جهت مي توان گفت چون عرفان اسلامي عبارت است از: تخلّق به اخلاق الله ، لذا توقع اين مقام عالي بدون تخلّق به اخلاق فاضله كه مقدمه لازم آن است ، امكان پذير نمي باشد.


منبع: پایگاه اطلاع رسانی استاد محمد تقی جعفری

مدیر
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

آن كس كه هنوز نمي داند توقّع نتيجه بدون كار، بزرگ ترين عامل تباهي اخلاقي انساني است و هنوزطعم نظم را در كار نچشيده است ، از عرفان به جز حالات لذايذ رواني زودگذر نصيبي نخواهد داشت . تا يك انسان از صفات نيكوي خيرخواهي، خيرانديشي ، صبر، شكيبايي و ظرفيت در برابر رويدادهاي سخت و هنگام روي آوردن امتيازات برخوردار نباشد، از گرديدن عرفاني واقعا محروم خواهد ماند. از يك جهت مي توان گفت چون عرفان اسلامي عبارت است از: تخلّق به اخلاق الله ، لذا توقع اين مقام عالي بدون تخلّق به اخلاق فاضله كه مقدمه لازم آن است ، امكان پذير نمي باشد.


منبع: پایگاه اطلاع رسانی استاد محمد تقی جعفری

Starts: 2012/09/23
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran
آن انسانی که هنوز آن چه را كه به خود نمي پسندد ، بر ديگران مي پسندد و هنوز آن چه را كه به خود مي پسندد، بر ديگران نمي پسندد، از عرفان الهي هيچ بهره اي نخواهد برد. " />


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap