نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 مراقبه در وقت

حضرت امام خمینی(رحمةالله):

از اموری که انسان را بر تحصیل حضور قلب بسیار کمک می کند، مراقبه از وقت است که عهد معهود و میعاد موعود حق است. شخص سالک الی الله و مجاهد فی سبیل الله اگر نتوانست تمام اوقات خود را به حق دهد، لااقل این پنج وقت را که حق تعالی به او وقت داده و برای ملاقات دعوت فرموده، باید مراقبت کند و از حق تعالی با جان و دل تشکر کند که به او اجازه ورود به مناجات داده و بار خدمت در مجلس انس و محفل قدس داده است. پس، از آن غفلت نکند و از وعده گاه حق تخلف نورزد. شاید مواظبت بر اوقات و مراقبت از میعاد ملاقات که در اول امر، بی مغز و صوری است، به توفیق حق و دستگیری آن ذات مقدس- جل شأنه – حقیقت پیدا کند و با مغز شود.1

1- سرالصلوة، امام خمینی، ص 64.

 

منبع: دو ماهنامه خلق- شماره 27- بهمن واسفند 90

حضرت امام خمینی(رحمةالله):

از اموری که انسان را بر تحصیل حضور قلب بسیار کمک می کند، مراقبه از وقت است که عهد معهود و میعاد موعود حق است. شخص سالک الی الله و مجاهد فی سبیل الله اگر نتوانست تمام اوقات خود را به حق دهد، لااقل این پنج وقت را که حق تعالی به او وقت داده و برای ملاقات دعوت فرموده، باید مراقبت کند و از حق تعالی با جان و دل تشکر کند که به او اجازه ورود به مناجات داده و بار خدمت در مجلس انس و محفل قدس داده است. پس، از آن غفلت نکند و از وعده گاه حق تخلف نورزد. شاید مواظبت بر اوقات و مراقبت از میعاد ملاقات که در اول امر، بی مغز و صوری است، به توفیق حق و دستگیری آن ذات مقدس- جل شأنه – حقیقت پیدا کند و با مغز شود.1

1- سرالصلوة، امام خمینی، ص 64.

 

منبع: دو ماهنامه خلق- شماره 27- بهمن واسفند 90

مدیر
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

حضرت امام خمینی(رحمةالله):

از اموری که انسان را بر تحصیل حضور قلب بسیار کمک می کند، مراقبه از وقت است که عهد معهود و میعاد موعود حق است. شخص سالک الی الله و مجاهد فی سبیل الله اگر نتوانست تمام اوقات خود را به حق دهد، لااقل این پنج وقت را که حق تعالی به او وقت داده و برای ملاقات دعوت فرموده، باید مراقبت کند و از حق تعالی با جان و دل تشکر کند که به او اجازه ورود به مناجات داده و بار خدمت در مجلس انس و محفل قدس داده است. پس، از آن غفلت نکند و از وعده گاه حق تخلف نورزد. شاید مواظبت بر اوقات و مراقبت از میعاد ملاقات که در اول امر، بی مغز و صوری است، به توفیق حق و دستگیری آن ذات مقدس- جل شأنه – حقیقت پیدا کند و با مغز شود.1

1- سرالصلوة، امام خمینی، ص 64.

 

منبع: دو ماهنامه خلق- شماره 27- بهمن واسفند 90

Starts: 2012/10/03
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap