نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 درسی از عارف واصل، مرحوم آية ‌الله العظمي بهجت(ره)

حضرت صاحب (عجل الله تعالی فرجه الشریف) در دل هر شيعه يك مسجد دارد

آيا نبايد توجه داشته باشيم كه ما رئيسي داريم كه بر احوال ما ناظر است؟ واي بر حال ما اگر در كارهايمان او را ناظر نبينيم و يا او را در همه جا ناظر ندانيم! گناهان شخصي كه در خلوت انجام مي‌‌گيرد و ربطي به امور اجتماعي ندارد، استحقاق جهنّم را دارد، مگر اين كه بعد از آن، توبه‌اي مناسب حال انجام گيرد. عواقب گناهان اجتماعي كه موجب تغييرات در جامعه و اختلال نظام و انحلال آن، و يا تحريم حلال و ترك واجب و يا مصادره اموال و هتك حرمت و قتل نفوس زكيه و ريختن خون مسلمانان و حكم به ناحقّ و... مي‌‌شود، چگونه خواهد بود؟

امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف) «عين‌الله النّاظره و اذنه السّامعه ولسانه النّاطق و يده الباسطه؛ چشم بينا، گوش شنوا، زبان گويا و دست گشاده خداوند» است. با وجود اعتقاد به داشتن رئيسي كه «عين‌الله الناظره» است، آيا مي‌‌توانيم از نظر الهي فرار كنيم و يا خود را پنهان كنيم؟ و هر كاري را كه خواستيم انجام دهيم!؟ چه پاسخي خواهيم داد؟! همه ادوات و ابزار را از خود او مي‌گيريم و به نفع دشمنان به كار مي‌‌گيريم، و آلت دست كفّار و اجانب مي‌‌شويم و به آنان كمك مي‌‌كنيم! چقدر سخت است اگر براي ما اين امر ملكه نشود كه در هر كاري كه مي‌‌خواهيم اقدام كنيم و انجام دهيم، ابتدا، رضايت و عدم رضايت او را در نظر بگيريم و رضايت و خشنودي او را جلب كنيم! البته رضايت و سخط او در هر امري معلوم است و ظاهراً منتهي به واضحات مي‌‌شود و در غير واضحات و موارد مشكوك، بايد احتياط كنيم.

در همين اواخر، اتّفاق افتاده كه شخصي در تقليد و تعيين مرجع شايسته، شك و ترديد داشت. در خواب، چهره شخص مورد نظر را به او معرفي كردند. به نجف رفت و پس از مدتي جستجو پيدا كرد او را. همچنين براي بعضي اتفاق افتاده كه در بقاء بر تقليد و يا عدول به حي، ترديد داشته اند، و از قبر معصوم شنيده است كه «باقي باش». البته، هر كدام از اين نقل ها، قابل تكذيب است، ولي از مجموع اين قضايا، معلوم مي‌‌شود كه امام زمان (عجل‌الله تعالي فرجه الشريف) متوجه و مراقب ما است و نمي‌توان گفت، از احوال ما مطلع نيست و ما هر كار و يا هرچه را خواستيم، مي‌‌توانيم آزادانه انجام دهيم.

امام(عج) در هر كجا باشد، آن جا خضراء است. قلب مؤمن جزيره خضراء است؛ هر جا باشد، حضرت در آن جا پا مي‌‌گذارد. چقدر بگوييم كه حضرت صاحب(عجل الله تعالی فرجه الشریف) در دل هر شيعه‌اي يك مسجد دارد.

حضرت صاحب (عجل الله تعالی فرجه الشریف) در دل هر شيعه يك مسجد دارد

آيا نبايد توجه داشته باشيم كه ما رئيسي داريم كه بر احوال ما ناظر است؟ واي بر حال ما اگر در كارهايمان او را ناظر نبينيم و يا او را در همه جا ناظر ندانيم! گناهان شخصي كه در خلوت انجام مي‌‌گيرد و ربطي به امور اجتماعي ندارد، استحقاق جهنّم را دارد، مگر اين كه بعد از آن، توبه‌اي مناسب حال انجام گيرد. عواقب گناهان اجتماعي كه موجب تغييرات در جامعه و اختلال نظام و انحلال آن، و يا تحريم حلال و ترك واجب و يا مصادره اموال و هتك حرمت و قتل نفوس زكيه و ريختن خون مسلمانان و حكم به ناحقّ و... مي‌‌شود، چگونه خواهد بود؟

امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف) «عين‌الله النّاظره و اذنه السّامعه ولسانه النّاطق و يده الباسطه؛ چشم بينا، گوش شنوا، زبان گويا و دست گشاده خداوند» است. با وجود اعتقاد به داشتن رئيسي كه «عين‌الله الناظره» است، آيا مي‌‌توانيم از نظر الهي فرار كنيم و يا خود را پنهان كنيم؟ و هر كاري را كه خواستيم انجام دهيم!؟ چه پاسخي خواهيم داد؟! همه ادوات و ابزار را از خود او مي‌گيريم و به نفع دشمنان به كار مي‌‌گيريم، و آلت دست كفّار و اجانب مي‌‌شويم و به آنان كمك مي‌‌كنيم! چقدر سخت است اگر براي ما اين امر ملكه نشود كه در هر كاري كه مي‌‌خواهيم اقدام كنيم و انجام دهيم، ابتدا، رضايت و عدم رضايت او را در نظر بگيريم و رضايت و خشنودي او را جلب كنيم! البته رضايت و سخط او در هر امري معلوم است و ظاهراً منتهي به واضحات مي‌‌شود و در غير واضحات و موارد مشكوك، بايد احتياط كنيم.

در همين اواخر، اتّفاق افتاده كه شخصي در تقليد و تعيين مرجع شايسته، شك و ترديد داشت. در خواب، چهره شخص مورد نظر را به او معرفي كردند. به نجف رفت و پس از مدتي جستجو پيدا كرد او را. همچنين براي بعضي اتفاق افتاده كه در بقاء بر تقليد و يا عدول به حي، ترديد داشته اند، و از قبر معصوم شنيده است كه «باقي باش». البته، هر كدام از اين نقل ها، قابل تكذيب است، ولي از مجموع اين قضايا، معلوم مي‌‌شود كه امام زمان (عجل‌الله تعالي فرجه الشريف) متوجه و مراقب ما است و نمي‌توان گفت، از احوال ما مطلع نيست و ما هر كار و يا هرچه را خواستيم، مي‌‌توانيم آزادانه انجام دهيم.

امام(عج) در هر كجا باشد، آن جا خضراء است. قلب مؤمن جزيره خضراء است؛ هر جا باشد، حضرت در آن جا پا مي‌‌گذارد. چقدر بگوييم كه حضرت صاحب(عجل الله تعالی فرجه الشریف) در دل هر شيعه‌اي يك مسجد دارد.

مدیر
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف) «عين‌الله النّاظره و اذنه السّامعه ولسانه النّاطق و يده الباسطه؛ چشم بينا، گوش شنوا، زبان گويا و دست گشاده خداوند» است. با وجود اعتقاد به داشتن رئيسي كه «عين‌الله الناظره» است، آيا مي‌‌توانيم از نظر الهي فرار كنيم و يا خود را پنهان كنيم؟ و هر كاري را كه خواستيم انجام دهيم!؟ چه پاسخي خواهيم داد؟! همه ادوات و ابزار را از خود او مي‌گيريم و به نفع دشمنان به كار مي‌‌گيريم، و آلت دست كفّار و اجانب مي‌‌شويم و به آنان كمك مي‌‌كنيم! چقدر سخت است اگر براي ما اين امر ملكه نشود كه در هر كاري كه مي‌‌خواهيم اقدام كنيم و انجام دهيم، ابتدا، رضايت و عدم رضايت او را در نظر بگيريم و رضايت و خشنودي او را جلب كنيم! البته رضايت و سخط او در هر امري معلوم است و ظاهراً منتهي به واضحات مي‌‌شود و در غير واضحات و موارد مشكوك، بايد احتياط كنيم.

در همين اواخر، اتّفاق افتاده كه شخصي در تقليد و تعيين مرجع شايسته، شك و ترديد داشت. در خواب، چهره شخص مورد نظر را به او معرفي كردند. به نجف رفت و پس از مدتي جستجو پيدا كرد او را. همچنين براي بعضي اتفاق افتاده كه در بقاء بر تقليد و يا عدول به حي، ترديد داشته اند، و از قبر معصوم شنيده است كه «باقي باش». البته، هر كدام از اين نقل ها، قابل تكذيب است، ولي از مجموع اين قضايا، معلوم مي‌‌شود كه امام زمان (عجل‌الله تعالي فرجه الشريف) متوجه و مراقب ما است و نمي‌توان گفت، از احوال ما مطلع نيست و ما هر كار و يا هرچه را خواستيم، مي‌‌توانيم آزادانه انجام دهيم.

امام(عج) در هر كجا باشد، آن جا خضراء است. قلب مؤمن جزيره خضراء است؛ هر جا باشد، حضرت در آن جا پا مي‌‌گذارد. چقدر بگوييم كه حضرت صاحب(عجل الله تعالی فرجه الشریف) در دل هر شيعه‌اي يك مسجد دارد.

Starts: 2011/05/11
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran
حضرت صاحب (عجل الله تعالی فرجه الشریف) در دل هر شيعه يك مسجد دارد

آيا نبايد توجه داشته باشيم كه ما رئيسي داريم كه بر احوال ما ناظر است؟ واي بر حال ما اگر در كارهايمان او را ناظر نبينيم و يا او را در همه جا ناظر ندانيم! گناهان شخصي كه در خلوت انجام مي‌‌گيرد و ربطي به امور اجتماعي ندارد، استحقاق جهنّم را دارد، مگر اين كه بعد از آن، توبه‌اي مناسب حال انجام گيرد. عواقب گناهان اجتماعي كه موجب تغييرات در جامعه و اختلال نظام و انحلال آن، و يا تحريم حلال و ترك واجب و يا مصادره اموال و هتك حرمت و قتل نفوس زكيه و ريختن خون مسلمانان و حكم به ناحقّ و... مي‌‌شود، چگونه خواهد بود؟

" />


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap