نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 درسی از آیة الله فاطمی نیا (دامت برکاته)

آبروي کسي را نبر!

استاد فاطمي نيا: پسر يکي از بزرگان علما که در زمان خودش استاد العلماء بود، براي من تعريف مي‌کرد: «به پدرم گفتم: پدر! تو درياي علم هستي. اگر بنا باشد يک نصيحت به من بکني چه مي‌گويي؟»

مي‌گفت پدرم سرش را انداخت پايين. بعد سرش را بالا آورد و گفت: آبروي کسي را نبر!

عزيز من! اسلام مي‌خواهد آبروي فرد حفظ شود. شما با اين مشکل داري؟ دقت کنيد که بعضي‌ها با زبانشان مي‌روند جهنم.

روايت داريم که مي‌فرمايد: اغلب جهنمي ها، جهنمي زبان هستند. فکر نکنيد همه شراب مي‌خورند و از ديوار مردم بالا مي‌روند. يک مشت مؤمن مقدس را مي‌آورند جهنم.‌‌اي آقا! تو که هميشه هيأت بودي! مسجد بودي! بله. توي صفوف جماعت مي‌نشينند آبرو مي‌برند.

اميرالمؤمنين(ع) به حارث همداني مي‌فرمايد: اگر هر چه را که مي‌شنوي بگويي؛ دروغ گو هستي.

آبروي کسي را نبر!

استاد فاطمي نيا: پسر يکي از بزرگان علما که در زمان خودش استاد العلماء بود، براي من تعريف مي‌کرد: «به پدرم گفتم: پدر! تو درياي علم هستي. اگر بنا باشد يک نصيحت به من بکني چه مي‌گويي؟»

مي‌گفت پدرم سرش را انداخت پايين. بعد سرش را بالا آورد و گفت: آبروي کسي را نبر!

عزيز من! اسلام مي‌خواهد آبروي فرد حفظ شود. شما با اين مشکل داري؟ دقت کنيد که بعضي‌ها با زبانشان مي‌روند جهنم.

روايت داريم که مي‌فرمايد: اغلب جهنمي ها، جهنمي زبان هستند. فکر نکنيد همه شراب مي‌خورند و از ديوار مردم بالا مي‌روند. يک مشت مؤمن مقدس را مي‌آورند جهنم.‌‌اي آقا! تو که هميشه هيأت بودي! مسجد بودي! بله. توي صفوف جماعت مي‌نشينند آبرو مي‌برند.

اميرالمؤمنين(ع) به حارث همداني مي‌فرمايد: اگر هر چه را که مي‌شنوي بگويي؛ دروغ گو هستي.

مدیر
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

آبروي کسي را نبر!

استاد فاطمي نيا: پسر يکي از بزرگان علما که در زمان خودش استاد العلماء بود، براي من تعريف مي‌کرد: «به پدرم گفتم: پدر! تو درياي علم هستي. اگر بنا باشد يک نصيحت به من بکني چه مي‌گويي؟»

مي‌گفت پدرم سرش را انداخت پايين. بعد سرش را بالا آورد و گفت: آبروي کسي را نبر!

عزيز من! اسلام مي‌خواهد آبروي فرد حفظ شود. شما با اين مشکل داري؟ دقت کنيد که بعضي‌ها با زبانشان مي‌روند جهنم.

روايت داريم که مي‌فرمايد: اغلب جهنمي ها، جهنمي زبان هستند. فکر نکنيد همه شراب مي‌خورند و از ديوار مردم بالا مي‌روند. يک مشت مؤمن مقدس را مي‌آورند جهنم.‌‌اي آقا! تو که هميشه هيأت بودي! مسجد بودي! بله. توي صفوف جماعت مي‌نشينند آبرو مي‌برند.

اميرالمؤمنين(ع) به حارث همداني مي‌فرمايد: اگر هر چه را که مي‌شنوي بگويي؛ دروغ گو هستي.

Starts: 2011/05/11
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap