نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 نحوه توزیع و تقسیم امکانات عمومی

   بسم الله الرحمن الرحیم

 

جناب آقای محمدحسین صفار هرندی
وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس شورای فرهنگ عمومی


حمداً و صلاهً و تحیهً و سلاماً

احتراماً، عطف به مرقومه شماره الف/1827 مورخه 25/ 10/ 85 دائر بر ابلاغ تصمیمات متخذه در جلسات 438 و 446 شورای فرهنگ عمومی مبنی بر انتخاب برخی استانها به عنوان "پایتخت تاریخ و تمدن فرهنگی کشور" مستحضر میدارد، مقتضای نام گذاری امسال به "اتحاد ملی و انسجام اسلامی" پرداختن به مشترکات اقوام و طوائف ایرانی و برنامه ریزی کارشناسانه در راستای تحکیم پایه ها و مبانی هویت ملی در گستره سرزمین ایران عزیز است.

عناوین سراسر ابهام "آمایش فرهنگی"، "جغرافیای تاریخی"، "ارزشهای بنیادین مناطق" و امثال آن جهت انتخاب استانی به عنوان "پایتخت تاریخ و تمدن فرهنگی کشور" یا هر عنوان جایگزین دیگر، نظیر "مرکز..." که فقره اخیر، خود حکایت از نوعی نگاه محتاطانه و تردید آمیز و در عین حال خردمندانه به حساسیت های جاری است، ترجیحاتی بلامرجح و دامن زدن به تبعیضات و فقدان توازن مشهودی است که هم اینک مستمک تبلیغات کسانی قرار گرفته است که تنوع اقوام و حتی تفاوت اقلیم را بهانه آوازهای ناساز و نابهنگام خود ساخته اند.

این جانب ضمن ابراز شگفتی و تأثر از غفلت و تغافل و جهل و تجاهل و بیماری آمار سازی و ارقام پردازی که بنحوی غیرقابل انکار، گریبانگیر همه نهادها و سازمانها و مجامع منسوب به فرهنگ و اقتصاد می باشد، استدعا دارم در اجلاس آتی شورای فرهنگ عمومی، دوستان را به مداقّه بیشتر و ارائه طرحهای سنجیده تر ارشاد فرموده و این نکته اساسی را خاطرنشان سازند که سزاوار است به جای طراحی مطالعه "ارزشهای بنیادین هر منطقه"، "عناصر شکل دهنده هویت استانها"، که در نهایت مبرّی از معایب انجام امر به عنوان یک وظیفه اداری و تکلیف رسمی، نخواهد بود، اندکی در نحوه توزیع و تقسیم امکانات عمومی، تدقیق و مألاً تجدیدنظر مبنایی در آن، به عنوان یکی از مؤثرترین عوامل یکپارچگی و وحدت ملی، لحاظ گردد.


 دعاگو
سید حسن عاملی

 

   بسم الله الرحمن الرحیم

 

جناب آقای محمدحسین صفار هرندی
وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس شورای فرهنگ عمومی


حمداً و صلاهً و تحیهً و سلاماً

احتراماً، عطف به مرقومه شماره الف/1827 مورخه 25/ 10/ 85 دائر بر ابلاغ تصمیمات متخذه در جلسات 438 و 446 شورای فرهنگ عمومی مبنی بر انتخاب برخی استانها به عنوان "پایتخت تاریخ و تمدن فرهنگی کشور" مستحضر میدارد، مقتضای نام گذاری امسال به "اتحاد ملی و انسجام اسلامی" پرداختن به مشترکات اقوام و طوائف ایرانی و برنامه ریزی کارشناسانه در راستای تحکیم پایه ها و مبانی هویت ملی در گستره سرزمین ایران عزیز است.

عناوین سراسر ابهام "آمایش فرهنگی"، "جغرافیای تاریخی"، "ارزشهای بنیادین مناطق" و امثال آن جهت انتخاب استانی به عنوان "پایتخت تاریخ و تمدن فرهنگی کشور" یا هر عنوان جایگزین دیگر، نظیر "مرکز..." که فقره اخیر، خود حکایت از نوعی نگاه محتاطانه و تردید آمیز و در عین حال خردمندانه به حساسیت های جاری است، ترجیحاتی بلامرجح و دامن زدن به تبعیضات و فقدان توازن مشهودی است که هم اینک مستمک تبلیغات کسانی قرار گرفته است که تنوع اقوام و حتی تفاوت اقلیم را بهانه آوازهای ناساز و نابهنگام خود ساخته اند.

این جانب ضمن ابراز شگفتی و تأثر از غفلت و تغافل و جهل و تجاهل و بیماری آمار سازی و ارقام پردازی که بنحوی غیرقابل انکار، گریبانگیر همه نهادها و سازمانها و مجامع منسوب به فرهنگ و اقتصاد می باشد، استدعا دارم در اجلاس آتی شورای فرهنگ عمومی، دوستان را به مداقّه بیشتر و ارائه طرحهای سنجیده تر ارشاد فرموده و این نکته اساسی را خاطرنشان سازند که سزاوار است به جای طراحی مطالعه "ارزشهای بنیادین هر منطقه"، "عناصر شکل دهنده هویت استانها"، که در نهایت مبرّی از معایب انجام امر به عنوان یک وظیفه اداری و تکلیف رسمی، نخواهد بود، اندکی در نحوه توزیع و تقسیم امکانات عمومی، تدقیق و مألاً تجدیدنظر مبنایی در آن، به عنوان یکی از مؤثرترین عوامل یکپارچگی و وحدت ملی، لحاظ گردد.


 دعاگو
سید حسن عاملی

 

مدیر
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

   بسم الله الرحمن الرحیم

 

جناب آقای محمدحسین صفار هرندی
وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس شورای فرهنگ عمومی


حمداً و صلاهً و تحیهً و سلاماً

احتراماً، عطف به مرقومه شماره الف/1827 مورخه 25/ 10/ 85 دائر بر ابلاغ تصمیمات متخذه در جلسات 438 و 446 شورای فرهنگ عمومی مبنی بر انتخاب برخی استانها به عنوان "پایتخت تاریخ و تمدن فرهنگی کشور" مستحضر میدارد، مقتضای نام گذاری امسال به "اتحاد ملی و انسجام اسلامی" پرداختن به مشترکات اقوام و طوائف ایرانی و برنامه ریزی کارشناسانه در راستای تحکیم پایه ها و مبانی هویت ملی در گستره سرزمین ایران عزیز است.

عناوین سراسر ابهام "آمایش فرهنگی"، "جغرافیای تاریخی"، "ارزشهای بنیادین مناطق" و امثال آن جهت انتخاب استانی به عنوان "پایتخت تاریخ و تمدن فرهنگی کشور" یا هر عنوان جایگزین دیگر، نظیر "مرکز..." که فقره اخیر، خود حکایت از نوعی نگاه محتاطانه و تردید آمیز و در عین حال خردمندانه به حساسیت های جاری است، ترجیحاتی بلامرجح و دامن زدن به تبعیضات و فقدان توازن مشهودی است که هم اینک مستمک تبلیغات کسانی قرار گرفته است که تنوع اقوام و حتی تفاوت اقلیم را بهانه آوازهای ناساز و نابهنگام خود ساخته اند.

این جانب ضمن ابراز شگفتی و تأثر از غفلت و تغافل و جهل و تجاهل و بیماری آمار سازی و ارقام پردازی که بنحوی غیرقابل انکار، گریبانگیر همه نهادها و سازمانها و مجامع منسوب به فرهنگ و اقتصاد می باشد، استدعا دارم در اجلاس آتی شورای فرهنگ عمومی، دوستان را به مداقّه بیشتر و ارائه طرحهای سنجیده تر ارشاد فرموده و این نکته اساسی را خاطرنشان سازند که سزاوار است به جای طراحی مطالعه "ارزشهای بنیادین هر منطقه"، "عناصر شکل دهنده هویت استانها"، که در نهایت مبرّی از معایب انجام امر به عنوان یک وظیفه اداری و تکلیف رسمی، نخواهد بود، اندکی در نحوه توزیع و تقسیم امکانات عمومی، تدقیق و مألاً تجدیدنظر مبنایی در آن، به عنوان یکی از مؤثرترین عوامل یکپارچگی و وحدت ملی، لحاظ گردد.


 دعاگو
سید حسن عاملی

 

Starts: 2011/06/14
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap