نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 اهمیت حفظ منابع طبیعی

بسم الله الرحمن الرحیم

پیام نماینده محترم ولی فقیه در استان

حفظ مواریث طبیعی از ضروریات حیات بشری و فراتر از وظیفه ملی، تکلیفی است.

منابع طبیعی بویژه جنگلها، فضاهای سبز، منابع آب و انواع جانوران بری و بحری نه فقط نیاز نسل امروز بلکه لازمه حیات عصرها و نسلهای فردا است.

به حکایت معمرین: روزگاری جنگلهای شمال دامان خود را تا دروازه های اردبیل گشوده بود. اما جای تأسف است که امروز حتی از بیدستان های پیرامون اردبیل نیز نشانی باقی نیست بعضاً رفتارهای فاقد وجاهت فنی از سوی کسانی که خود تولیت امر صیانت و توسعه فضای سبز را دارند اسف بارتر است. توصیه اکید اینجانب در این باب اولاً آزادسازی محلهایی است که در هنجار شهرسازی برای کاشت درخت و فضای سبز اختصاص یافته است، ثانیاً ممانعت و پرهیز از روند فاجعه بار قطع درختان و هرم فضای سبز موجود والنهایه اهتمام جدی تر است و در توسعه فضاهای یاد شده و تکثیر درختان و این امر بی تردید عزم همگانی را می طلبد و امیدوارم با برنامه ریزی درونگر و جامع و ملاحظه لزوم استمداد از نهادهای مذهبی، آموزشی، اجتماعی، فرهنگی و... شاهد چهره ای متفاوت و چشم اندازی زیبا برای محیط زندگی خویش باشیم.
 

بسم الله الرحمن الرحیم

پیام نماینده محترم ولی فقیه در استان

حفظ مواریث طبیعی از ضروریات حیات بشری و فراتر از وظیفه ملی، تکلیفی است.

منابع طبیعی بویژه جنگلها، فضاهای سبز، منابع آب و انواع جانوران بری و بحری نه فقط نیاز نسل امروز بلکه لازمه حیات عصرها و نسلهای فردا است.

به حکایت معمرین: روزگاری جنگلهای شمال دامان خود را تا دروازه های اردبیل گشوده بود. اما جای تأسف است که امروز حتی از بیدستان های پیرامون اردبیل نیز نشانی باقی نیست بعضاً رفتارهای فاقد وجاهت فنی از سوی کسانی که خود تولیت امر صیانت و توسعه فضای سبز را دارند اسف بارتر است. توصیه اکید اینجانب در این باب اولاً آزادسازی محلهایی است که در هنجار شهرسازی برای کاشت درخت و فضای سبز اختصاص یافته است، ثانیاً ممانعت و پرهیز از روند فاجعه بار قطع درختان و هرم فضای سبز موجود والنهایه اهتمام جدی تر است و در توسعه فضاهای یاد شده و تکثیر درختان و این امر بی تردید عزم همگانی را می طلبد و امیدوارم با برنامه ریزی درونگر و جامع و ملاحظه لزوم استمداد از نهادهای مذهبی، آموزشی، اجتماعی، فرهنگی و... شاهد چهره ای متفاوت و چشم اندازی زیبا برای محیط زندگی خویش باشیم.
 

مدیر
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

بسم الله الرحمن الرحیم

پیام نماینده محترم ولی فقیه در استان

حفظ مواریث طبیعی از ضروریات حیات بشری و فراتر از وظیفه ملی، تکلیفی است.

منابع طبیعی بویژه جنگلها، فضاهای سبز، منابع آب و انواع جانوران بری و بحری نه فقط نیاز نسل امروز بلکه لازمه حیات عصرها و نسلهای فردا است.

به حکایت معمرین: روزگاری جنگلهای شمال دامان خود را تا دروازه های اردبیل گشوده بود. اما جای تأسف است که امروز حتی از بیدستان های پیرامون اردبیل نیز نشانی باقی نیست بعضاً رفتارهای فاقد وجاهت فنی از سوی کسانی که خود تولیت امر صیانت و توسعه فضای سبز را دارند اسف بارتر است. توصیه اکید اینجانب در این باب اولاً آزادسازی محلهایی است که در هنجار شهرسازی برای کاشت درخت و فضای سبز اختصاص یافته است، ثانیاً ممانعت و پرهیز از روند فاجعه بار قطع درختان و هرم فضای سبز موجود والنهایه اهتمام جدی تر است و در توسعه فضاهای یاد شده و تکثیر درختان و این امر بی تردید عزم همگانی را می طلبد و امیدوارم با برنامه ریزی درونگر و جامع و ملاحظه لزوم استمداد از نهادهای مذهبی، آموزشی، اجتماعی، فرهنگی و... شاهد چهره ای متفاوت و چشم اندازی زیبا برای محیط زندگی خویش باشیم.
 

Starts: 2011/06/14
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap