نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 ممانعت از تعرض به اماکن مذهبی عراق


جناب آقای کوفی عنان- دبیر کل محترم سازمان ملل متحد

باسلام و احترام

بی شک خاطر انسانهای آزاده در جهان و وجدان بیدار تاریخ با آنچه که امروز در سرزمین عراق می گذرد، بیگانه و ناآشنا نیست. جنایت و کشتار و هتک حرمت و کرامت انسانی در شرم آورترین نوع خود در این سرزمین بخشی از حکایت پایدار درد و رنج و ظلم و ستمهایی است که بر انسانهای بی پناه و مظلوم بدست جاه طلبان و زورگویان و خودکامگان رفته است. حکایتی که امید می رفت با تشکیل سازمان ملل متحد از صفحه برگهای تاریخ به آرامی پاک گردد و جای خود را به صلح و عدالت و برابری انسانها می دهد.

جناب آقای دبیر کل
امروز در کشور عراق شاهد حمله جسارت آمیز و هتک حرمت حریم بزرگمردی هستیم که منادی عدالت برای بشریت بود. اهانت به ساحت امام علی (علیه السلام) و فرزندش امام حسین (علیه السلام) که اسوه مبارزه با ظلم و حفظ کرامت و عزّت انسانها بودند، دلهای صدها میلیون مسلمان و آزادمرد دنیا را که قلبشان به عشق آنان می تپد، جریحه دار کرده و نفرتی بی پایان از این تجاوزات و حامیانشان را بر جان آنان نشانده است. این رفتارهای سبعانه و ددمنشانه که خارج از اصول پذیرفته شده بین المللی است، به مفهوم بی توجهی به عواطف و احساسات میلیونها مسلمان و اهانت به باورها و عقاید آنها است که به یقین نه تنها پیام آور صلح و امنیت نخواهد بود بلکه به گسترش خشونت و خونریزی می انجامد.

جناب آقای دبیر کل

جنابعالی بهتر از هر کس می دانید که اماکن مقدس براساس ماده 1 کنوانسیون حمایت از اموال فرهنگی مصوب سال 1954 و ماده 53 پروتکل الحاقی اول و ماده 16 پروتکل الحاقی دوم مصوب سال 1977 چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ و چه در زمان اشغال مشمول قوانین حمایتی است و تعرّض به آنها بر اساس ماده 15 پروتکل اول، جنایت جنگی تلقی می گردد. نظر به اینکه این کنوانسیون و پروتکل الحاقی آن بخشی از قواعد مسلم حقوق بین المللی است، هیچ دولتی با هیچ بهانه ای نمی تواند از تن دادن به آنها شانه خالی کند.

در پایان ضمن محکوم کردن گسترش دامنه تجاوزات به شهرهای مذهبی و عتبات عالیات و بقاع متبرکه بدست قدرتمندان جنگ افروز و بی تعهد، از جنابعالی بعنوان دبیر کل سازمان ملل متحد مصرّانه می خواهیم در شرایط تاریخی و سرنوشت ساز کنونی مسؤولیت خود را در قبال صیانت از حقوق اولیّه ملت مظلوم عراق و منع تعرّض به شهرها و اماکن مقدّس این سرزمین و باورهای مسلمین جهان، ادا نمایید. والسّلام

   سید حسن موسوی العاملی
   نماینده ولی فقیه و ائمه جمعه شهرهای استان اردبیل

 


جناب آقای کوفی عنان- دبیر کل محترم سازمان ملل متحد

باسلام و احترام

بی شک خاطر انسانهای آزاده در جهان و وجدان بیدار تاریخ با آنچه که امروز در سرزمین عراق می گذرد، بیگانه و ناآشنا نیست. جنایت و کشتار و هتک حرمت و کرامت انسانی در شرم آورترین نوع خود در این سرزمین بخشی از حکایت پایدار درد و رنج و ظلم و ستمهایی است که بر انسانهای بی پناه و مظلوم بدست جاه طلبان و زورگویان و خودکامگان رفته است. حکایتی که امید می رفت با تشکیل سازمان ملل متحد از صفحه برگهای تاریخ به آرامی پاک گردد و جای خود را به صلح و عدالت و برابری انسانها می دهد.

جناب آقای دبیر کل
امروز در کشور عراق شاهد حمله جسارت آمیز و هتک حرمت حریم بزرگمردی هستیم که منادی عدالت برای بشریت بود. اهانت به ساحت امام علی (علیه السلام) و فرزندش امام حسین (علیه السلام) که اسوه مبارزه با ظلم و حفظ کرامت و عزّت انسانها بودند، دلهای صدها میلیون مسلمان و آزادمرد دنیا را که قلبشان به عشق آنان می تپد، جریحه دار کرده و نفرتی بی پایان از این تجاوزات و حامیانشان را بر جان آنان نشانده است. این رفتارهای سبعانه و ددمنشانه که خارج از اصول پذیرفته شده بین المللی است، به مفهوم بی توجهی به عواطف و احساسات میلیونها مسلمان و اهانت به باورها و عقاید آنها است که به یقین نه تنها پیام آور صلح و امنیت نخواهد بود بلکه به گسترش خشونت و خونریزی می انجامد.

جناب آقای دبیر کل

جنابعالی بهتر از هر کس می دانید که اماکن مقدس براساس ماده 1 کنوانسیون حمایت از اموال فرهنگی مصوب سال 1954 و ماده 53 پروتکل الحاقی اول و ماده 16 پروتکل الحاقی دوم مصوب سال 1977 چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ و چه در زمان اشغال مشمول قوانین حمایتی است و تعرّض به آنها بر اساس ماده 15 پروتکل اول، جنایت جنگی تلقی می گردد. نظر به اینکه این کنوانسیون و پروتکل الحاقی آن بخشی از قواعد مسلم حقوق بین المللی است، هیچ دولتی با هیچ بهانه ای نمی تواند از تن دادن به آنها شانه خالی کند.

در پایان ضمن محکوم کردن گسترش دامنه تجاوزات به شهرهای مذهبی و عتبات عالیات و بقاع متبرکه بدست قدرتمندان جنگ افروز و بی تعهد، از جنابعالی بعنوان دبیر کل سازمان ملل متحد مصرّانه می خواهیم در شرایط تاریخی و سرنوشت ساز کنونی مسؤولیت خود را در قبال صیانت از حقوق اولیّه ملت مظلوم عراق و منع تعرّض به شهرها و اماکن مقدّس این سرزمین و باورهای مسلمین جهان، ادا نمایید. والسّلام

   سید حسن موسوی العاملی
   نماینده ولی فقیه و ائمه جمعه شهرهای استان اردبیل

 

مدیر
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars


جناب آقای کوفی عنان- دبیر کل محترم سازمان ملل متحد

باسلام و احترام

بی شک خاطر انسانهای آزاده در جهان و وجدان بیدار تاریخ با آنچه که امروز در سرزمین عراق می گذرد، بیگانه و ناآشنا نیست. جنایت و کشتار و هتک حرمت و کرامت انسانی در شرم آورترین نوع خود در این سرزمین بخشی از حکایت پایدار درد و رنج و ظلم و ستمهایی است که بر انسانهای بی پناه و مظلوم بدست جاه طلبان و زورگویان و خودکامگان رفته است. حکایتی که امید می رفت با تشکیل سازمان ملل متحد از صفحه برگهای تاریخ به آرامی پاک گردد و جای خود را به صلح و عدالت و برابری انسانها می دهد.

جناب آقای دبیر کل
امروز در کشور عراق شاهد حمله جسارت آمیز و هتک حرمت حریم بزرگمردی هستیم که منادی عدالت برای بشریت بود. اهانت به ساحت امام علی (علیه السلام) و فرزندش امام حسین (علیه السلام) که اسوه مبارزه با ظلم و حفظ کرامت و عزّت انسانها بودند، دلهای صدها میلیون مسلمان و آزادمرد دنیا را که قلبشان به عشق آنان می تپد، جریحه دار کرده و نفرتی بی پایان از این تجاوزات و حامیانشان را بر جان آنان نشانده است. این رفتارهای سبعانه و ددمنشانه که خارج از اصول پذیرفته شده بین المللی است، به مفهوم بی توجهی به عواطف و احساسات میلیونها مسلمان و اهانت به باورها و عقاید آنها است که به یقین نه تنها پیام آور صلح و امنیت نخواهد بود بلکه به گسترش خشونت و خونریزی می انجامد.

جناب آقای دبیر کل

جنابعالی بهتر از هر کس می دانید که اماکن مقدس براساس ماده 1 کنوانسیون حمایت از اموال فرهنگی مصوب سال 1954 و ماده 53 پروتکل الحاقی اول و ماده 16 پروتکل الحاقی دوم مصوب سال 1977 چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ و چه در زمان اشغال مشمول قوانین حمایتی است و تعرّض به آنها بر اساس ماده 15 پروتکل اول، جنایت جنگی تلقی می گردد. نظر به اینکه این کنوانسیون و پروتکل الحاقی آن بخشی از قواعد مسلم حقوق بین المللی است، هیچ دولتی با هیچ بهانه ای نمی تواند از تن دادن به آنها شانه خالی کند.

در پایان ضمن محکوم کردن گسترش دامنه تجاوزات به شهرهای مذهبی و عتبات عالیات و بقاع متبرکه بدست قدرتمندان جنگ افروز و بی تعهد، از جنابعالی بعنوان دبیر کل سازمان ملل متحد مصرّانه می خواهیم در شرایط تاریخی و سرنوشت ساز کنونی مسؤولیت خود را در قبال صیانت از حقوق اولیّه ملت مظلوم عراق و منع تعرّض به شهرها و اماکن مقدّس این سرزمین و باورهای مسلمین جهان، ادا نمایید. والسّلام

   سید حسن موسوی العاملی
   نماینده ولی فقیه و ائمه جمعه شهرهای استان اردبیل

 

Starts: 2011/06/14
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap