نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 بیانیه معظم له به مناسبت حادثه 25 بهمن

28/11/1389


اطلاعیه بمناسبت حادثه 25 بهمن  سال 89

بسم الله الرحمن الرحیم

برهان انقلاب  اسلامی در نقطه اوج سیر صعودی و تلألؤ روز افزون ومحبوبیت جهانی  خود حجت  داحض و عفن کدخدایان خون آشام  دهکده جهانی  را مفتضح و کام  آنهارا در  غارت جهانی  تلخ وخواب آنها را با فتح  سنگر به سنگر  به کابوسی عظیم  مبتلی  ساخته است .

این راهزنان  بین المللی که برای  خلاصی از پنجه های  قدرتمند  انقلاب اسلامی  دنبال کوچکترین سوژه برای تخریب جایگاه  نورانی  انقلاب اسلامی   در قلوب  واذهان  ملتهای  ستمدیده  مخصوصاً مسلمانهای غارت شده وکرامت شکسته هستند، در 25 بهمن  امسال  با خیانت  شرذمه قلیله ای  که غافلانه  یا عامدانه  بل عنودانه به ابزار  استکبار جهانی  تبدیل شدند  فرصت  یافتند ودل  خنک  ساختند  و با بکار انداختن  امپراطور رسانه ای  خود در نظر جهانیان، نه ایرانیان، از کوه کاه ساختند  تا عزم مقدس ملتها را بمباران کنند، غافل از اینکه  نه درخت تنومند  انقلاب  از این بادها می لرزد  و نه ملتها گول سیاست  کیل به دو  مکیال را که سیاست  حاکم بر دنیا شده  می خورند  بلکه به برکت مؤیدات  معنوی  انقلاب اسلامی  سحر بر علیه  ساحر  تمام شد  وبا این حرکت  ناشیانه،  مردم  مخصوصاً نخبگان  بصیرتی  مضاعف یافتند  ومتحّمسانه  در کنار ولایت  ایستادند  و شیطان  را باز در شیطنتش پشیمان ساختند و غرب باز فهمید که در برابر انقلاب اسلامی  هرچه بیشتر  تکان بخورد، سهمگین تر قافیه  را می بازد. با این حال ملت بزرگ ایران  قطعاً در مقام قضاوت، مسبّبین  داخلی  این خیانت بزرگ را نخواهد بخشید وآنها را  مصداق «واُتبِعُوا فی هذه الدنیا  لعنةً و یوم القیامة»  قرار خواهد داد.


13 /ربیع /1432

28/بهمن 1389

الاحقر سید حسن عاملی

.............................................

پانوشت:

داحض=باطل وزائل

شرذمه = افراد بسیار اندک

28/11/1389


اطلاعیه بمناسبت حادثه 25 بهمن  سال 89

بسم الله الرحمن الرحیم

برهان انقلاب  اسلامی در نقطه اوج سیر صعودی و تلألؤ روز افزون ومحبوبیت جهانی  خود حجت  داحض و عفن کدخدایان خون آشام  دهکده جهانی  را مفتضح و کام  آنهارا در  غارت جهانی  تلخ وخواب آنها را با فتح  سنگر به سنگر  به کابوسی عظیم  مبتلی  ساخته است .

این راهزنان  بین المللی که برای  خلاصی از پنجه های  قدرتمند  انقلاب اسلامی  دنبال کوچکترین سوژه برای تخریب جایگاه  نورانی  انقلاب اسلامی   در قلوب  واذهان  ملتهای  ستمدیده  مخصوصاً مسلمانهای غارت شده وکرامت شکسته هستند، در 25 بهمن  امسال  با خیانت  شرذمه قلیله ای  که غافلانه  یا عامدانه  بل عنودانه به ابزار  استکبار جهانی  تبدیل شدند  فرصت  یافتند ودل  خنک  ساختند  و با بکار انداختن  امپراطور رسانه ای  خود در نظر جهانیان، نه ایرانیان، از کوه کاه ساختند  تا عزم مقدس ملتها را بمباران کنند، غافل از اینکه  نه درخت تنومند  انقلاب  از این بادها می لرزد  و نه ملتها گول سیاست  کیل به دو  مکیال را که سیاست  حاکم بر دنیا شده  می خورند  بلکه به برکت مؤیدات  معنوی  انقلاب اسلامی  سحر بر علیه  ساحر  تمام شد  وبا این حرکت  ناشیانه،  مردم  مخصوصاً نخبگان  بصیرتی  مضاعف یافتند  ومتحّمسانه  در کنار ولایت  ایستادند  و شیطان  را باز در شیطنتش پشیمان ساختند و غرب باز فهمید که در برابر انقلاب اسلامی  هرچه بیشتر  تکان بخورد، سهمگین تر قافیه  را می بازد. با این حال ملت بزرگ ایران  قطعاً در مقام قضاوت، مسبّبین  داخلی  این خیانت بزرگ را نخواهد بخشید وآنها را  مصداق «واُتبِعُوا فی هذه الدنیا  لعنةً و یوم القیامة»  قرار خواهد داد.


13 /ربیع /1432

28/بهمن 1389

الاحقر سید حسن عاملی

.............................................

پانوشت:

داحض=باطل وزائل

شرذمه = افراد بسیار اندک

مدیر
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

28/11/1389


اطلاعیه بمناسبت حادثه 25 بهمن  سال 89

بسم الله الرحمن الرحیم

برهان انقلاب  اسلامی در نقطه اوج سیر صعودی و تلألؤ روز افزون ومحبوبیت جهانی  خود حجت  داحض و عفن کدخدایان خون آشام  دهکده جهانی  را مفتضح و کام  آنهارا در  غارت جهانی  تلخ وخواب آنها را با فتح  سنگر به سنگر  به کابوسی عظیم  مبتلی  ساخته است .

این راهزنان  بین المللی که برای  خلاصی از پنجه های  قدرتمند  انقلاب اسلامی  دنبال کوچکترین سوژه برای تخریب جایگاه  نورانی  انقلاب اسلامی   در قلوب  واذهان  ملتهای  ستمدیده  مخصوصاً مسلمانهای غارت شده وکرامت شکسته هستند، در 25 بهمن  امسال  با خیانت  شرذمه قلیله ای  که غافلانه  یا عامدانه  بل عنودانه به ابزار  استکبار جهانی  تبدیل شدند  فرصت  یافتند ودل  خنک  ساختند  و با بکار انداختن  امپراطور رسانه ای  خود در نظر جهانیان، نه ایرانیان، از کوه کاه ساختند  تا عزم مقدس ملتها را بمباران کنند، غافل از اینکه  نه درخت تنومند  انقلاب  از این بادها می لرزد  و نه ملتها گول سیاست  کیل به دو  مکیال را که سیاست  حاکم بر دنیا شده  می خورند  بلکه به برکت مؤیدات  معنوی  انقلاب اسلامی  سحر بر علیه  ساحر  تمام شد  وبا این حرکت  ناشیانه،  مردم  مخصوصاً نخبگان  بصیرتی  مضاعف یافتند  ومتحّمسانه  در کنار ولایت  ایستادند  و شیطان  را باز در شیطنتش پشیمان ساختند و غرب باز فهمید که در برابر انقلاب اسلامی  هرچه بیشتر  تکان بخورد، سهمگین تر قافیه  را می بازد. با این حال ملت بزرگ ایران  قطعاً در مقام قضاوت، مسبّبین  داخلی  این خیانت بزرگ را نخواهد بخشید وآنها را  مصداق «واُتبِعُوا فی هذه الدنیا  لعنةً و یوم القیامة»  قرار خواهد داد.


13 /ربیع /1432

28/بهمن 1389

الاحقر سید حسن عاملی

.............................................

پانوشت:

داحض=باطل وزائل

شرذمه = افراد بسیار اندک

Starts: 2011/06/18
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap