نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 درسی از آيت الله آقامجتبي تهراني(ره)

استجابت دعا در ماه رجب


در بين ماه ها، ماه مبارك رمضان به حسب آنچه كه در معارف ما است روي اجابت دعا بيشترين اثر را دارد و در بين روزها و شب هاي ماه مبارك رمضان هم يك زمان مخصوصي است كه تأثيرگذاري اش بيشتر است كه عبارت از ليالي قدر است.
در روايتي اين معنا را راجع به ماه مبارك رمضان داريم كه امام صادق(ع) درباره اين ماه و اين شب ها اينگونه تعبير كردند كه: «فغُرهُ الشهُورِ شهْرُ اللهِ عز ذِكرُهُ و هُو شهْرُ رمضـان»؛ برجسته ترين ماه ها، ماه رمضان است؛ «» و قلْبُ شـهْرِ رمضان ليْلةُ الْقدْرِ». يعني در بين ماه ها، برجسته ترينش ماه رمضان است و در خود ماه رمضان هم، بالاترين اوقاتش، ليله قدر است.

اول رمضان، بعد رجب!
روايات ما در مرتبه متأخره (بعد) از ماه رمضان در بين ماه ها، ماه رجب را مطرح مي كنند كه از نظر ارزشي و تأثيرگذاري روي دعا، از ديگر ماه ها با ارزش تر است. در روايتي از پيغمبر اكرم (ص) آمده است: «إِن الله تعالـى نصب فِى السماءِ السـابِعه ملكاً يُقالُ لهُ الداعِى»؛ يعني خداوند در آسمان هفتم فرشته اي را نصب كرده است كه به آن ملك «داعي» مي گويند؛ «فإِذا دخـل شهْرُ رجبٍ يُنادِى ذلِك الْملك كل ليْله مِنْهُ إِلى الصباحِ»؛ وقتي كه ماه رجب فرا مي رسد، او در هر شب اين ماه تا صبح ندا مي كند؛ «طُـوبـى لِلـذاكـرِيـن طُـوبـى لِلطائِعِين»؛ خوشا به حال كساني كه به ياد خدا هستند و او را اطاعت مي كنند.

«و يـقُـولُ اللـهُ تـعـالـى أنـا جـلِيـسُ مـنْ جالسنِى»؛ فرشته مي گويد كه خداوند مي فرمايد من هم نشين كسي هستم كه با من بنشيند؛ «و مُطِيعُ منْ أطاعنِى و غافِرُ منِ اسْتغْفرنِى»؛ من مطيع كسي هستم كه از من فرمان برد و من كسي را كه از من طلب آمرزش كند، مي آمرزم؛ «الـشــهْـرُ شهْرِى»؛ ماه، ماه من است؛ «و الْعبْدُ عبْدِى»؛ بنده، بنده من است؛ «و الرحْمهُ رحْمتِى» رحمت هم، رحمت من است.
بعد در ادامه مي فرمايد كه فرشته از قول خداوند متعال مي گويد: «فمـنْ دعانِى فِى هذا الشهْرِ أجبْتُهُ»؛ هر كسي كه مرا در اين ماه بخواند، من جوابش را مي گويم. اين خواندن همان دعا كردن است. پس معلوم مي شود ماه رجب، روي دعا اثر دارد؛ آن هم روي اجابت دعا. محل استشهاد من در روايت، اين جمله بود كه حضرت فرمودند فرشته هر شب مي گويد: «فمـنْ دعانِى فِـى هذا الشهْرِ أجبْتُهُ و منْ سألـنِى أعْطيْتُهُ و منِ اسْتهْدانِى هديْتُهُ و جعلْتُ هذا الشهْر حبْلًا بيْنِى و بيْن عِبادِى فمنِ اعْتصم بِهِ وصل إِلى». هر كه مرا بخواند جوابش را مي دهم و اگر از من درخواست كند به او مي بخشم و هر كه از من طلب هدايت و راهنمايي كند، هدايتش مي كنم. من اين ماه را ريسماني ميان خود و بندگانم قرار دادم كه هر كه به آن درآويزد، به من خواهد رسيد.

البته اين روايت، روايتي است كه مسائل زيادي در خود دارد ولي آنچه كه مورد استشهاد من بود، اين است كه در بين ماه ها، ماهي كه بر روي اجابت دعا موثر است، اول ماه مبارك رمضان و در مرتبه متأخر از آن، ماه رجب است.

وحدت مضمون در دعاهاي ماه رجب
لذا شما اگر دعاهايي كه در ماه رجب وارد شده است را نگاه كنيد، مي بينيد مضامين همه آنها همين است كه عبد چيزي را از ربش درخواست كند و رب هم به او ببخشد؛ مثلاً مي گويد: «يا منْ يمْلِك حوائِج السائِلِين يا منْ لِكل مسْألةٍ مِنْك سمْعُ حاضِرُ و جوابُ عتِيد» اين ها همه گوياي اين است كه عبد چيزي را از ربش بخواهد و خدا هم به او عنايت كند. يا در دعاي ديگر آن تعبير را دارد كه: «خـاب الْوافِـدُون علـى غـيْـرِك و خسِـر الْمُتعرضُون إِلا لك و ضاع الْمُلِمون إِلا بِك» يعني كسي كه به غير تو اميد بست ناكام ماند و يا اين دعا كه: «اللهُم إِنى أسْألُك صبْر الشاكرِين لك» خدايا من صبر شكرگزاران درگاهت را از تو درخواست مي كنم.


«استغفار» خودش دعا است و از اعمال هر روزه ماه رجب است. قبل از ظهر و بعد از ظهر، هفتاد مرتبه وارد شده است كه انسان بگويد: «أسْتغْفِرُ الله و أتُوبُ إِليْهِ» و بعد دستانش را بلند كند و بگويد: «االلهُم اغْفِرْ لِى و تُبْ على» از تمام اين رواياتي كه وارد شده، انسان مي فهمد كه اين ماه بر روي استجابت دعا تأثير دارد كه اين قدر هم به دعا كردن سفارش شده است. در آن روايت صراحتاً گفته بود كه در بين ماه هاي سال، ماه رمضان در رتبه اول است كه موثر است؛ پس در رتبه دوم، ماه رجب است.

نيمه شعبان و شب قدر!
در ماه رجب اين طور است كه خودش بعد از ماه مبارك رمضان سرآمد شهور است، اما از نظر اينكه در ماه رجب شبي وجود داشته باشد كه در مرتبه متأخره از ليله القدر باشد، ما روايتي در معارف مان نداريم. يعني نسبت به ماه رجب چنين چيزي نداريم.
لذا يك وقت ما به سراغ ماه ها مي رويم؛ در اينجا اول ماه رمضان است و در مرتبه متأخره از آن، ماه رجب است. اما راجع به ليله القدر چطور؟ آيا در بين ليالي و شب هاي طول سال، شبي وجود دارد كه براي اجابت دعا در مرتبه متأخره ليله القدر باشد؟ در ماه رجب، ما چنين شبي را نداريم كه در معارفمان آمده باشد؛ اما يك شب هست كه در مرتبه متأخره از ليله القدر است و در روايات هم به آن اشاره شده است كه آن، شب نيمه شعبان است.
ما در اين رابطه روايات متعددي داريم كه من فقط آن روايتي را مطرح مي كنم كه در ارتباط با بحث است. روايتي از امام صادق(ع) است كه حضرت فرمودند: «سُئِل الْباقِرُ (ع)عنْ فضْلِ ليْلةِ النصْ ِمِنْ شعْبان» از پدر بزرگوارشان، امام باقر(ع) پرسيده شد كه شب نيمه شعبان چه فضيلتي دارد؟ «فقال هِى أفْضـلُ ليْلةٍ بـعْد ليْلـةِ الْقدْرِ»؛ حضرت خيلي روشن و شفاف پاسخ دادند، به نحوي كه ديگر در آن هيچ ابهامي نيست كه آدم بخواهد تأمل كند. حضرت فرمودند فضيلت نيمه شعبان اين طور است كه در بين تمام ليالي، بعد از ليله القدر، افضل است.
در ادامه مي فرمايند: «فِيها يمْنحُ اللهُ تعالى الْعِبـاد فضْلهُ و يغْفِرُ لـهُمْ بِمنهِ»؛ خداوند در شب نيمه شعبان، فضل خويش را به بندگانش مي بخشد. «و يغْفِرُ لهُمْ بِمنهِ»؛ و به لطف خودش آن ها را مورد آمرزش و مغفرت قرار مي دهد. «فاجْتهِدُوا فِى الْقُرْبةِ إِلى اللهِ فِيها»؛ پس كوشش كنيد كه در اين شب خود را به خداوند نزديك كنيد. «فإِنها ليْلةُ آلى اللهُ على نفْسِهِ أنْ لا يرُد سائِلًا لهُ فِيها ما لمْ يسْألْ معْصِيةً «»؛ خداوند با خود پيمان بسته است كه در اين شب، هيچ درخواست كننده اي را رد نكند، اما به شرط اينكه از خدا معصيت نخواهد. محل استشهاد من اين جمله بود. اين تعبير كه در اينجا فرمود هر دعايي را اجابت مي كنم، يعني اين شب، بعد از شب قدر، بيشترين تأثير را بر اجابت دعاي بندگان دارد.

منبع: نشریه صبح صادق- 16 خرداد 1390- شماره 502

استجابت دعا در ماه رجب


در بين ماه ها، ماه مبارك رمضان به حسب آنچه كه در معارف ما است روي اجابت دعا بيشترين اثر را دارد و در بين روزها و شب هاي ماه مبارك رمضان هم يك زمان مخصوصي است كه تأثيرگذاري اش بيشتر است كه عبارت از ليالي قدر است.
در روايتي اين معنا را راجع به ماه مبارك رمضان داريم كه امام صادق(ع) درباره اين ماه و اين شب ها اينگونه تعبير كردند كه: «فغُرهُ الشهُورِ شهْرُ اللهِ عز ذِكرُهُ و هُو شهْرُ رمضـان»؛ برجسته ترين ماه ها، ماه رمضان است؛ «» و قلْبُ شـهْرِ رمضان ليْلةُ الْقدْرِ». يعني در بين ماه ها، برجسته ترينش ماه رمضان است و در خود ماه رمضان هم، بالاترين اوقاتش، ليله قدر است.

اول رمضان، بعد رجب!
روايات ما در مرتبه متأخره (بعد) از ماه رمضان در بين ماه ها، ماه رجب را مطرح مي كنند كه از نظر ارزشي و تأثيرگذاري روي دعا، از ديگر ماه ها با ارزش تر است. در روايتي از پيغمبر اكرم (ص) آمده است: «إِن الله تعالـى نصب فِى السماءِ السـابِعه ملكاً يُقالُ لهُ الداعِى»؛ يعني خداوند در آسمان هفتم فرشته اي را نصب كرده است كه به آن ملك «داعي» مي گويند؛ «فإِذا دخـل شهْرُ رجبٍ يُنادِى ذلِك الْملك كل ليْله مِنْهُ إِلى الصباحِ»؛ وقتي كه ماه رجب فرا مي رسد، او در هر شب اين ماه تا صبح ندا مي كند؛ «طُـوبـى لِلـذاكـرِيـن طُـوبـى لِلطائِعِين»؛ خوشا به حال كساني كه به ياد خدا هستند و او را اطاعت مي كنند.

«و يـقُـولُ اللـهُ تـعـالـى أنـا جـلِيـسُ مـنْ جالسنِى»؛ فرشته مي گويد كه خداوند مي فرمايد من هم نشين كسي هستم كه با من بنشيند؛ «و مُطِيعُ منْ أطاعنِى و غافِرُ منِ اسْتغْفرنِى»؛ من مطيع كسي هستم كه از من فرمان برد و من كسي را كه از من طلب آمرزش كند، مي آمرزم؛ «الـشــهْـرُ شهْرِى»؛ ماه، ماه من است؛ «و الْعبْدُ عبْدِى»؛ بنده، بنده من است؛ «و الرحْمهُ رحْمتِى» رحمت هم، رحمت من است.
بعد در ادامه مي فرمايد كه فرشته از قول خداوند متعال مي گويد: «فمـنْ دعانِى فِى هذا الشهْرِ أجبْتُهُ»؛ هر كسي كه مرا در اين ماه بخواند، من جوابش را مي گويم. اين خواندن همان دعا كردن است. پس معلوم مي شود ماه رجب، روي دعا اثر دارد؛ آن هم روي اجابت دعا. محل استشهاد من در روايت، اين جمله بود كه حضرت فرمودند فرشته هر شب مي گويد: «فمـنْ دعانِى فِـى هذا الشهْرِ أجبْتُهُ و منْ سألـنِى أعْطيْتُهُ و منِ اسْتهْدانِى هديْتُهُ و جعلْتُ هذا الشهْر حبْلًا بيْنِى و بيْن عِبادِى فمنِ اعْتصم بِهِ وصل إِلى». هر كه مرا بخواند جوابش را مي دهم و اگر از من درخواست كند به او مي بخشم و هر كه از من طلب هدايت و راهنمايي كند، هدايتش مي كنم. من اين ماه را ريسماني ميان خود و بندگانم قرار دادم كه هر كه به آن درآويزد، به من خواهد رسيد.

البته اين روايت، روايتي است كه مسائل زيادي در خود دارد ولي آنچه كه مورد استشهاد من بود، اين است كه در بين ماه ها، ماهي كه بر روي اجابت دعا موثر است، اول ماه مبارك رمضان و در مرتبه متأخر از آن، ماه رجب است.

وحدت مضمون در دعاهاي ماه رجب
لذا شما اگر دعاهايي كه در ماه رجب وارد شده است را نگاه كنيد، مي بينيد مضامين همه آنها همين است كه عبد چيزي را از ربش درخواست كند و رب هم به او ببخشد؛ مثلاً مي گويد: «يا منْ يمْلِك حوائِج السائِلِين يا منْ لِكل مسْألةٍ مِنْك سمْعُ حاضِرُ و جوابُ عتِيد» اين ها همه گوياي اين است كه عبد چيزي را از ربش بخواهد و خدا هم به او عنايت كند. يا در دعاي ديگر آن تعبير را دارد كه: «خـاب الْوافِـدُون علـى غـيْـرِك و خسِـر الْمُتعرضُون إِلا لك و ضاع الْمُلِمون إِلا بِك» يعني كسي كه به غير تو اميد بست ناكام ماند و يا اين دعا كه: «اللهُم إِنى أسْألُك صبْر الشاكرِين لك» خدايا من صبر شكرگزاران درگاهت را از تو درخواست مي كنم.


«استغفار» خودش دعا است و از اعمال هر روزه ماه رجب است. قبل از ظهر و بعد از ظهر، هفتاد مرتبه وارد شده است كه انسان بگويد: «أسْتغْفِرُ الله و أتُوبُ إِليْهِ» و بعد دستانش را بلند كند و بگويد: «االلهُم اغْفِرْ لِى و تُبْ على» از تمام اين رواياتي كه وارد شده، انسان مي فهمد كه اين ماه بر روي استجابت دعا تأثير دارد كه اين قدر هم به دعا كردن سفارش شده است. در آن روايت صراحتاً گفته بود كه در بين ماه هاي سال، ماه رمضان در رتبه اول است كه موثر است؛ پس در رتبه دوم، ماه رجب است.

نيمه شعبان و شب قدر!
در ماه رجب اين طور است كه خودش بعد از ماه مبارك رمضان سرآمد شهور است، اما از نظر اينكه در ماه رجب شبي وجود داشته باشد كه در مرتبه متأخره از ليله القدر باشد، ما روايتي در معارف مان نداريم. يعني نسبت به ماه رجب چنين چيزي نداريم.
لذا يك وقت ما به سراغ ماه ها مي رويم؛ در اينجا اول ماه رمضان است و در مرتبه متأخره از آن، ماه رجب است. اما راجع به ليله القدر چطور؟ آيا در بين ليالي و شب هاي طول سال، شبي وجود دارد كه براي اجابت دعا در مرتبه متأخره ليله القدر باشد؟ در ماه رجب، ما چنين شبي را نداريم كه در معارفمان آمده باشد؛ اما يك شب هست كه در مرتبه متأخره از ليله القدر است و در روايات هم به آن اشاره شده است كه آن، شب نيمه شعبان است.
ما در اين رابطه روايات متعددي داريم كه من فقط آن روايتي را مطرح مي كنم كه در ارتباط با بحث است. روايتي از امام صادق(ع) است كه حضرت فرمودند: «سُئِل الْباقِرُ (ع)عنْ فضْلِ ليْلةِ النصْ ِمِنْ شعْبان» از پدر بزرگوارشان، امام باقر(ع) پرسيده شد كه شب نيمه شعبان چه فضيلتي دارد؟ «فقال هِى أفْضـلُ ليْلةٍ بـعْد ليْلـةِ الْقدْرِ»؛ حضرت خيلي روشن و شفاف پاسخ دادند، به نحوي كه ديگر در آن هيچ ابهامي نيست كه آدم بخواهد تأمل كند. حضرت فرمودند فضيلت نيمه شعبان اين طور است كه در بين تمام ليالي، بعد از ليله القدر، افضل است.
در ادامه مي فرمايند: «فِيها يمْنحُ اللهُ تعالى الْعِبـاد فضْلهُ و يغْفِرُ لـهُمْ بِمنهِ»؛ خداوند در شب نيمه شعبان، فضل خويش را به بندگانش مي بخشد. «و يغْفِرُ لهُمْ بِمنهِ»؛ و به لطف خودش آن ها را مورد آمرزش و مغفرت قرار مي دهد. «فاجْتهِدُوا فِى الْقُرْبةِ إِلى اللهِ فِيها»؛ پس كوشش كنيد كه در اين شب خود را به خداوند نزديك كنيد. «فإِنها ليْلةُ آلى اللهُ على نفْسِهِ أنْ لا يرُد سائِلًا لهُ فِيها ما لمْ يسْألْ معْصِيةً «»؛ خداوند با خود پيمان بسته است كه در اين شب، هيچ درخواست كننده اي را رد نكند، اما به شرط اينكه از خدا معصيت نخواهد. محل استشهاد من اين جمله بود. اين تعبير كه در اينجا فرمود هر دعايي را اجابت مي كنم، يعني اين شب، بعد از شب قدر، بيشترين تأثير را بر اجابت دعاي بندگان دارد.

منبع: نشریه صبح صادق- 16 خرداد 1390- شماره 502

مدیر
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

اول رمضان، بعد رجب!
روايات ما در مرتبه متأخره (بعد) از ماه رمضان در بين ماه ها، ماه رجب را مطرح مي كنند كه از نظر ارزشي و تأثيرگذاري روي دعا، از ديگر ماه ها با ارزش تر است. در روايتي از پيغمبر اكرم (ص) آمده است: «إِن الله تعالـى نصب فِى السماءِ السـابِعه ملكاً يُقالُ لهُ الداعِى»؛ يعني خداوند در آسمان هفتم فرشته اي را نصب كرده است كه به آن ملك «داعي» مي گويند؛ «فإِذا دخـل شهْرُ رجبٍ يُنادِى ذلِك الْملك كل ليْله مِنْهُ إِلى الصباحِ»؛ وقتي كه ماه رجب فرا مي رسد، او در هر شب اين ماه تا صبح ندا مي كند؛ «طُـوبـى لِلـذاكـرِيـن طُـوبـى لِلطائِعِين»؛ خوشا به حال كساني كه به ياد خدا هستند و او را اطاعت مي كنند.

«و يـقُـولُ اللـهُ تـعـالـى أنـا جـلِيـسُ مـنْ جالسنِى»؛ فرشته مي گويد كه خداوند مي فرمايد من هم نشين كسي هستم كه با من بنشيند؛ «و مُطِيعُ منْ أطاعنِى و غافِرُ منِ اسْتغْفرنِى»؛ من مطيع كسي هستم كه از من فرمان برد و من كسي را كه از من طلب آمرزش كند، مي آمرزم؛ «الـشــهْـرُ شهْرِى»؛ ماه، ماه من است؛ «و الْعبْدُ عبْدِى»؛ بنده، بنده من است؛ «و الرحْمهُ رحْمتِى» رحمت هم، رحمت من است.
بعد در ادامه مي فرمايد كه فرشته از قول خداوند متعال مي گويد: «فمـنْ دعانِى فِى هذا الشهْرِ أجبْتُهُ»؛ هر كسي كه مرا در اين ماه بخواند، من جوابش را مي گويم. اين خواندن همان دعا كردن است. پس معلوم مي شود ماه رجب، روي دعا اثر دارد؛ آن هم روي اجابت دعا. محل استشهاد من در روايت، اين جمله بود كه حضرت فرمودند فرشته هر شب مي گويد: «فمـنْ دعانِى فِـى هذا الشهْرِ أجبْتُهُ و منْ سألـنِى أعْطيْتُهُ و منِ اسْتهْدانِى هديْتُهُ و جعلْتُ هذا الشهْر حبْلًا بيْنِى و بيْن عِبادِى فمنِ اعْتصم بِهِ وصل إِلى». هر كه مرا بخواند جوابش را مي دهم و اگر از من درخواست كند به او مي بخشم و هر كه از من طلب هدايت و راهنمايي كند، هدايتش مي كنم. من اين ماه را ريسماني ميان خود و بندگانم قرار دادم كه هر كه به آن درآويزد، به من خواهد رسيد.

البته اين روايت، روايتي است كه مسائل زيادي در خود دارد ولي آنچه كه مورد استشهاد من بود، اين است كه در بين ماه ها، ماهي كه بر روي اجابت دعا موثر است، اول ماه مبارك رمضان و در مرتبه متأخر از آن، ماه رجب است.

وحدت مضمون در دعاهاي ماه رجب
لذا شما اگر دعاهايي كه در ماه رجب وارد شده است را نگاه كنيد، مي بينيد مضامين همه آنها همين است كه عبد چيزي را از ربش درخواست كند و رب هم به او ببخشد؛ مثلاً مي گويد: «يا منْ يمْلِك حوائِج السائِلِين يا منْ لِكل مسْألةٍ مِنْك سمْعُ حاضِرُ و جوابُ عتِيد» اين ها همه گوياي اين است كه عبد چيزي را از ربش بخواهد و خدا هم به او عنايت كند. يا در دعاي ديگر آن تعبير را دارد كه: «خـاب الْوافِـدُون علـى غـيْـرِك و خسِـر الْمُتعرضُون إِلا لك و ضاع الْمُلِمون إِلا بِك» يعني كسي كه به غير تو اميد بست ناكام ماند و يا اين دعا كه: «اللهُم إِنى أسْألُك صبْر الشاكرِين لك» خدايا من صبر شكرگزاران درگاهت را از تو درخواست مي كنم.


«استغفار» خودش دعا است و از اعمال هر روزه ماه رجب است. قبل از ظهر و بعد از ظهر، هفتاد مرتبه وارد شده است كه انسان بگويد: «أسْتغْفِرُ الله و أتُوبُ إِليْهِ» و بعد دستانش را بلند كند و بگويد: «االلهُم اغْفِرْ لِى و تُبْ على» از تمام اين رواياتي كه وارد شده، انسان مي فهمد كه اين ماه بر روي استجابت دعا تأثير دارد كه اين قدر هم به دعا كردن سفارش شده است. در آن روايت صراحتاً گفته بود كه در بين ماه هاي سال، ماه رمضان در رتبه اول است كه موثر است؛ پس در رتبه دوم، ماه رجب است.

نيمه شعبان و شب قدر!
در ماه رجب اين طور است كه خودش بعد از ماه مبارك رمضان سرآمد شهور است، اما از نظر اينكه در ماه رجب شبي وجود داشته باشد كه در مرتبه متأخره از ليله القدر باشد، ما روايتي در معارف مان نداريم. يعني نسبت به ماه رجب چنين چيزي نداريم.
لذا يك وقت ما به سراغ ماه ها مي رويم؛ در اينجا اول ماه رمضان است و در مرتبه متأخره از آن، ماه رجب است. اما راجع به ليله القدر چطور؟ آيا در بين ليالي و شب هاي طول سال، شبي وجود دارد كه براي اجابت دعا در مرتبه متأخره ليله القدر باشد؟ در ماه رجب، ما چنين شبي را نداريم كه در معارفمان آمده باشد؛ اما يك شب هست كه در مرتبه متأخره از ليله القدر است و در روايات هم به آن اشاره شده است كه آن، شب نيمه شعبان است.
ما در اين رابطه روايات متعددي داريم كه من فقط آن روايتي را مطرح مي كنم كه در ارتباط با بحث است. روايتي از امام صادق(ع) است كه حضرت فرمودند: «سُئِل الْباقِرُ (ع)عنْ فضْلِ ليْلةِ النصْ ِمِنْ شعْبان» از پدر بزرگوارشان، امام باقر(ع) پرسيده شد كه شب نيمه شعبان چه فضيلتي دارد؟ «فقال هِى أفْضـلُ ليْلةٍ بـعْد ليْلـةِ الْقدْرِ»؛ حضرت خيلي روشن و شفاف پاسخ دادند، به نحوي كه ديگر در آن هيچ ابهامي نيست كه آدم بخواهد تأمل كند. حضرت فرمودند فضيلت نيمه شعبان اين طور است كه در بين تمام ليالي، بعد از ليله القدر، افضل است.
در ادامه مي فرمايند: «فِيها يمْنحُ اللهُ تعالى الْعِبـاد فضْلهُ و يغْفِرُ لـهُمْ بِمنهِ»؛ خداوند در شب نيمه شعبان، فضل خويش را به بندگانش مي بخشد. «و يغْفِرُ لهُمْ بِمنهِ»؛ و به لطف خودش آن ها را مورد آمرزش و مغفرت قرار مي دهد. «فاجْتهِدُوا فِى الْقُرْبةِ إِلى اللهِ فِيها»؛ پس كوشش كنيد كه در اين شب خود را به خداوند نزديك كنيد. «فإِنها ليْلةُ آلى اللهُ على نفْسِهِ أنْ لا يرُد سائِلًا لهُ فِيها ما لمْ يسْألْ معْصِيةً «»؛ خداوند با خود پيمان بسته است كه در اين شب، هيچ درخواست كننده اي را رد نكند، اما به شرط اينكه از خدا معصيت نخواهد. محل استشهاد من اين جمله بود. اين تعبير كه در اينجا فرمود هر دعايي را اجابت مي كنم، يعني اين شب، بعد از شب قدر، بيشترين تأثير را بر اجابت دعاي بندگان دارد.

منبع: نشریه صبح صادق- 16 خرداد 1390- شماره 502

Starts: 2011/06/19
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran
استجابت دعا در ماه رجب


در بين ماه ها، ماه مبارك رمضان به حسب آنچه كه در معارف ما است روي اجابت دعا بيشترين اثر را دارد و در بين روزها و شب هاي ماه مبارك رمضان هم يك زمان مخصوصي است كه تأثيرگذاري اش بيشتر است كه عبارت از ليالي قدر است.
در روايتي اين معنا را راجع به ماه مبارك رمضان داريم كه امام صادق(ع) درباره اين ماه و اين شب ها اينگونه تعبير كردند كه: «فغُرهُ الشهُورِ شهْرُ اللهِ عز ذِكرُهُ و هُو شهْرُ رمضـان»؛ برجسته ترين ماه ها، ماه رمضان است؛ «» و قلْبُ شـهْرِ رمضان ليْلةُ الْقدْرِ». يعني در بين ماه ها، برجسته ترينش ماه رمضان است و در خود ماه رمضان هم، بالاترين اوقاتش، ليله قدر است.

" />


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap