نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 پیام به جشنواره میلاد سرخ

 بسم الله الرحمن الرحیم

تاریخ: 89/4/15 

شماره:90/516 

 

پیام نماینده ولي فقیه به جشنواره میلاد سرخ

پیشرفت فن آوری نوین، خاصه در عرصه ارتباطات و سرعت و سهولت انتقال صوت وتصویر، بشریت امروز را، به تعبیر رائج، ساکنان دهکده ای ساخته است که گاهی حتی شرح حوادث طبیعی نیز، نه پس از وقوع که در حین تحقق به اطلاع همگان می رسد، با این وجود ارباب جهانی قدرت و ثروت، با استخدام و انحصار رسانه ها، متعلق امیال و ذائقه ها را نیز به دلخواه خود شکل می دهند و راه را بر هر سیطره ای هموار می کنند، در این میانه، هر اثری از این دست، در مقیاس بشری، ویرانگر یا سازنده است.

در دنیایی بدین نا فراخی و تاریخی بدین فشردگی، هر رسالتی «جهانی» است، هر فریادی به آسانی به دیواره «عصر» می خورد و به «نسل» باز می گردد میراندن و زنده کردن انسانی، بدرستی کشتن و زنده کردن تمام انسانیت است و براستی کدامین نشانه از این روشنتر برای ظهور «جهانی» موعود.

اینک از اقصی نقاط این جهانشهر، مردان و زنانی آمده اند تا ندا در دهند که ای قوم، پی پیامبرانتان، که خود راه راست می پیمانید و مزدی از شما نمی ستانند، رهسپار شوید داستان پیامبران، داستان هنرمندان است هر پیامبری به هنری در نهایت کمال، آراسته بود، هنر، بیداری است از خفتگان آوازی برنخاسته و از بی هنران پیامبری برنیانگیخته است.

هنر متعهد و دینی، واژگانی مظلوم اند، تعهد و دینداری، در ساحت هنر، بویژه هنرهای تصویری، منحصر به نمایش چهره ها آیین ها و مکانهای منسوب به مذهب و بکار بردن واژه های دینی در گفتار نیست، بلکه هرآن چیزی است که یاریگر آدمی در پیمودن راه رسیدن به «راستی» و «دادگری» است و تمّت کلمه ربک صدقاً و عدلاً.

الاقل سید حسن عاملی

 بسم الله الرحمن الرحیم

تاریخ: 89/4/15 

شماره:90/516 

 

پیام نماینده ولي فقیه به جشنواره میلاد سرخ

پیشرفت فن آوری نوین، خاصه در عرصه ارتباطات و سرعت و سهولت انتقال صوت وتصویر، بشریت امروز را، به تعبیر رائج، ساکنان دهکده ای ساخته است که گاهی حتی شرح حوادث طبیعی نیز، نه پس از وقوع که در حین تحقق به اطلاع همگان می رسد، با این وجود ارباب جهانی قدرت و ثروت، با استخدام و انحصار رسانه ها، متعلق امیال و ذائقه ها را نیز به دلخواه خود شکل می دهند و راه را بر هر سیطره ای هموار می کنند، در این میانه، هر اثری از این دست، در مقیاس بشری، ویرانگر یا سازنده است.

در دنیایی بدین نا فراخی و تاریخی بدین فشردگی، هر رسالتی «جهانی» است، هر فریادی به آسانی به دیواره «عصر» می خورد و به «نسل» باز می گردد میراندن و زنده کردن انسانی، بدرستی کشتن و زنده کردن تمام انسانیت است و براستی کدامین نشانه از این روشنتر برای ظهور «جهانی» موعود.

اینک از اقصی نقاط این جهانشهر، مردان و زنانی آمده اند تا ندا در دهند که ای قوم، پی پیامبرانتان، که خود راه راست می پیمانید و مزدی از شما نمی ستانند، رهسپار شوید داستان پیامبران، داستان هنرمندان است هر پیامبری به هنری در نهایت کمال، آراسته بود، هنر، بیداری است از خفتگان آوازی برنخاسته و از بی هنران پیامبری برنیانگیخته است.

هنر متعهد و دینی، واژگانی مظلوم اند، تعهد و دینداری، در ساحت هنر، بویژه هنرهای تصویری، منحصر به نمایش چهره ها آیین ها و مکانهای منسوب به مذهب و بکار بردن واژه های دینی در گفتار نیست، بلکه هرآن چیزی است که یاریگر آدمی در پیمودن راه رسیدن به «راستی» و «دادگری» است و تمّت کلمه ربک صدقاً و عدلاً.

الاقل سید حسن عاملی
مدیر
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

 بسم الله الرحمن الرحیم

تاریخ: 89/4/15 

شماره:90/516 

 

پیام نماینده ولي فقیه به جشنواره میلاد سرخ

پیشرفت فن آوری نوین، خاصه در عرصه ارتباطات و سرعت و سهولت انتقال صوت وتصویر، بشریت امروز را، به تعبیر رائج، ساکنان دهکده ای ساخته است که گاهی حتی شرح حوادث طبیعی نیز، نه پس از وقوع که در حین تحقق به اطلاع همگان می رسد، با این وجود ارباب جهانی قدرت و ثروت، با استخدام و انحصار رسانه ها، متعلق امیال و ذائقه ها را نیز به دلخواه خود شکل می دهند و راه را بر هر سیطره ای هموار می کنند، در این میانه، هر اثری از این دست، در مقیاس بشری، ویرانگر یا سازنده است.

در دنیایی بدین نا فراخی و تاریخی بدین فشردگی، هر رسالتی «جهانی» است، هر فریادی به آسانی به دیواره «عصر» می خورد و به «نسل» باز می گردد میراندن و زنده کردن انسانی، بدرستی کشتن و زنده کردن تمام انسانیت است و براستی کدامین نشانه از این روشنتر برای ظهور «جهانی» موعود.

اینک از اقصی نقاط این جهانشهر، مردان و زنانی آمده اند تا ندا در دهند که ای قوم، پی پیامبرانتان، که خود راه راست می پیمانید و مزدی از شما نمی ستانند، رهسپار شوید داستان پیامبران، داستان هنرمندان است هر پیامبری به هنری در نهایت کمال، آراسته بود، هنر، بیداری است از خفتگان آوازی برنخاسته و از بی هنران پیامبری برنیانگیخته است.

هنر متعهد و دینی، واژگانی مظلوم اند، تعهد و دینداری، در ساحت هنر، بویژه هنرهای تصویری، منحصر به نمایش چهره ها آیین ها و مکانهای منسوب به مذهب و بکار بردن واژه های دینی در گفتار نیست، بلکه هرآن چیزی است که یاریگر آدمی در پیمودن راه رسیدن به «راستی» و «دادگری» است و تمّت کلمه ربک صدقاً و عدلاً.

الاقل سید حسن عاملی
Starts: 2011/07/13
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap