نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 سفارشات آیة الله مرعشی نجفی (ره)

آبشار قنوت

سفارش می کنم به مداومت این دعای شریف در قنوتهای نمازهای واجب و آن را من روایت می کنم از پدر علّامه خود و نیز از جمال السّالکین، مرحوم شیخ محمّد حسین شیرازی و آن دو بزرگوار از استاد خود مصباح السّالکین، مرحوم سیّد مرتضی رضوی کشمیری و او نیز به طریق خود از ستاره فروزان، سید رضي الدین علیّ بن طاووس حسنی، مؤلف کتاب «الاقبال» که متّصل به اصحاب موالی ما و پیوستگی به پیشوایان ما دارد، روایت می کند و آن دعا این است:

"اللهُمَّ إني أسئََلُکَ بِحَقِّ فاطِمَهَ وأبیها وَ بَعلِها والسِّرِّ المُستَودَعِ فیها أَن تُصَلّیَ عَلي مُحَمَّدٍ وَآلَ مُحَمَّد وَ أَن تَفعَل بي ما آنت وَ لا تَفعَل بي ما اَنا اَهُلُهُ؛"

پروردگارا! من تورا به حقّ فاطمه و پدرش و شوهرش و فرزندانش و رازی را که در او به امانت نهاده ای می خوانم، که درود بفرستی بر محمّد و آل محمّد و آن گونه که خود شایسته آنی با من رفتار کنی نه آن گونه که من سزاوار آنم.

منبع: ماهنامه موعود

آبشار قنوت

سفارش می کنم به مداومت این دعای شریف در قنوتهای نمازهای واجب و آن را من روایت می کنم از پدر علّامه خود و نیز از جمال السّالکین، مرحوم شیخ محمّد حسین شیرازی و آن دو بزرگوار از استاد خود مصباح السّالکین، مرحوم سیّد مرتضی رضوی کشمیری و او نیز به طریق خود از ستاره فروزان، سید رضي الدین علیّ بن طاووس حسنی، مؤلف کتاب «الاقبال» که متّصل به اصحاب موالی ما و پیوستگی به پیشوایان ما دارد، روایت می کند و آن دعا این است:

"اللهُمَّ إني أسئََلُکَ بِحَقِّ فاطِمَهَ وأبیها وَ بَعلِها والسِّرِّ المُستَودَعِ فیها أَن تُصَلّیَ عَلي مُحَمَّدٍ وَآلَ مُحَمَّد وَ أَن تَفعَل بي ما آنت وَ لا تَفعَل بي ما اَنا اَهُلُهُ؛"

پروردگارا! من تورا به حقّ فاطمه و پدرش و شوهرش و فرزندانش و رازی را که در او به امانت نهاده ای می خوانم، که درود بفرستی بر محمّد و آل محمّد و آن گونه که خود شایسته آنی با من رفتار کنی نه آن گونه که من سزاوار آنم.

منبع: ماهنامه موعود

مدیر
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

آبشار قنوت

سفارش می کنم به مداومت این دعای شریف در قنوتهای نمازهای واجب و آن را من روایت می کنم از پدر علّامه خود و نیز از جمال السّالکین، مرحوم شیخ محمّد حسین شیرازی و آن دو بزرگوار از استاد خود مصباح السّالکین، مرحوم سیّد مرتضی رضوی کشمیری و او نیز به طریق خود از ستاره فروزان، سید رضي الدین علیّ بن طاووس حسنی، مؤلف کتاب «الاقبال» که متّصل به اصحاب موالی ما و پیوستگی به پیشوایان ما دارد، روایت می کند و آن دعا این است:

"اللهُمَّ إني أسئََلُکَ بِحَقِّ فاطِمَهَ وأبیها وَ بَعلِها والسِّرِّ المُستَودَعِ فیها أَن تُصَلّیَ عَلي مُحَمَّدٍ وَآلَ مُحَمَّد وَ أَن تَفعَل بي ما آنت وَ لا تَفعَل بي ما اَنا اَهُلُهُ؛"

پروردگارا! من تورا به حقّ فاطمه و پدرش و شوهرش و فرزندانش و رازی را که در او به امانت نهاده ای می خوانم، که درود بفرستی بر محمّد و آل محمّد و آن گونه که خود شایسته آنی با من رفتار کنی نه آن گونه که من سزاوار آنم.

منبع: ماهنامه موعود

Starts: 2011/07/13
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap