نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 انتقال حسنات

حفظ عمل و صیانت آن از غارت و تاراج شیطان سخت تر و بالاتر از انجام خود عمل است خداوند فرموده اگر حسنات به ما رسانده شود اجر و ثواب خواهد داشت من جاء بالحسنه فله عشر امثالها

وقتی حضرت آقای سید تقی انواری از اعاظم سادات کلخوران اردبیل از دنیا رفتند حضرت آیت الله خویی در نجف برای ایشان مجلس ترحیم و بزرگداشت برگزار کردند.
 فردای مجلس مرحومین آیتین آقای سید محمد مفتی الشیعه و سید احمد موسوی ننه کران به محضر حضرت آیت الله خویی رسیدند تا تشکر نمایند. در این مجلس حضرت آیت الله سید احمد موسوی سوال کردند که حضرت آقا! شما راضی به پذیرش مرجعیت نبودید و رساله نمی نوشتید، چطور شد این منصب را پذیرفتید؟
فرمودند: بخاطر حسناتی که از بابت غیبت ها و بهتان هایی که از پذیرش این سمت به طرف من سرازیر می شد این سمت را پذیرفتم!
از اطرافیان آقا مشکینی می گوید به آقا عرض کردم در کشور آذربایجان بر علیه شما در مطبوعات قلم می زنند فرمود پس من از آنجا هم در آمد دارم؟!
مرحوم فخرالمحققین فرزند علامه حلی از علماء بسیار مدقق شیعه است و به همراه پدر یعنی علامه حلی خدمت بزرگی به مذهب اهل بیت کرده و بارها در کتاب فقهی خود یعنی ایضاح الفوائد بیان کرده که این مطلب را پدرم در قزوین یا آذربایجان یا همدان یا.....گفت. یعنی پدر و پسر با هم مدرسه سیاری جهت ترویج مذهب اهل بیت درست کرده بودند.
 متاسفانه تهمت بسیار خطرناکی به این عالم جلیل القدر زده شد و بالاخره سر برگرفت و رفت  و هنوز هم معلوم نیست به کجا رفته است.
 او به کتاب الفین علامه حاشیه زده است.
 الفین یعنی دو هزار.
 در این کتاب علامه دو هزار دلیل بر ولایت امیرالمومنین آورده است.
 او در حاشیه یکی از این ادله می نویسد:
 اینجا خواب مرا گرفت در خواب پدرم را دیدم. عرض کردم پدر چه مصیبت ها که از این مردم دیدم. پدرم با صدای بلند گفت خاموش! مگر نمی خواهی بدون زحمت سود ببری!
 در روایت است فردی از امام صادق(ع) غیبت کرده بود حضرت یک طبق خرما به ایشان فرستاد و گفت تشکر می کنم از اینکه حسنات خود را به دفتر اعمال من منتقل کردی.
 بعضی از بزرگان می گویند من به حسنات غیبت هایی که از من می شود زیاد امیدوارم تا به اعمالی که خودم انجام می دهم.
بعضی از بزرگان اسم غیبت هایی را که از او می شد گذاشته بود« موفته گلیر منبعی » یعنی "منبع در آمدهای مفت!"
 در صحیح بخاری از رسول خدا(ص) روایت شده که حضرت به اصحاب مکرم خود فرمودند آیا می دانید مفلس کیست؟ عرض کردند یا رسول الله مفلس نزد ما کسی است که پول و دارایی نداشته باشد.
 حضرت فرمودند به راستی مفلس کسی است که در روز قیامت با نماز و روزه و زکات می آید در حالی که به یکی توهین کرده، به دیگری تهمت زده، مال شخصی را خورده و خون فردی را ریخته است. تمام اینها از حسناتش گرفته می شود اگر حسناتش تمام شود قبل از اینکه خطاهایش قضا شود از خطاهای آنها گرفته می شود و به او منتقل و در آتش افکنده می شود.
 یک بازاری اهل معرفت در قم که مغازه اش مورد سرقت قرار گرفته بود به کاتب حروف گفت:
 مال آدم را یک جا ولی ایمانش را هزار جا می برند!
 حفظ عمل و صیانت آن از غارت و تاراج شیطان سخت تر و بالاتر از انجام خود عمل است .
 خداوند فرموده اگر حسنات به ما رسانده شود اجر و ثواب خواهد داشت من جاء بالحسنه فله عشر امثالها
نقل است که مرحوم میرزای قمی در منزل خود کار بنایی داشت و عمله ها مشغول کار بودند وقتی کارگری با حیوان باربر مصالح ساختمانی را در محل کار تخلیه کرد میرزا بلند شد ودر گوش حیوان نجوا کرد ! از او سوال کردند این مقام جای چه نجوایی است ؟ فرمود به دراز گوش گفتم خوش به حالت که بارت را به منزل رساندی آیا ما هم خواهیم توانست بار خود را به منزل برسانیم؟!
 امیرالمومنین در عمر نفیس و پربرکت خود فقط یک بار گفته است« فزت» و آن زمانی بود که یقین کرد بار به منزل رسیده است همانجا فرمود فزت و رب الکعبه
 و وقتی رسول خدا به امیرالمومنین بشارت داد که خداوند تو را برای وصایت من انتخاب کرده است حضرت گریه کردند و عرض کردند که یا رسول الله دعا کن که خداوند کرامت خود را از من برنگیرد.

حفظ عمل و صیانت آن از غارت و تاراج شیطان سخت تر و بالاتر از انجام خود عمل است خداوند فرموده اگر حسنات به ما رسانده شود اجر و ثواب خواهد داشت من جاء بالحسنه فله عشر امثالها

وقتی حضرت آقای سید تقی انواری از اعاظم سادات کلخوران اردبیل از دنیا رفتند حضرت آیت الله خویی در نجف برای ایشان مجلس ترحیم و بزرگداشت برگزار کردند.
 فردای مجلس مرحومین آیتین آقای سید محمد مفتی الشیعه و سید احمد موسوی ننه کران به محضر حضرت آیت الله خویی رسیدند تا تشکر نمایند. در این مجلس حضرت آیت الله سید احمد موسوی سوال کردند که حضرت آقا! شما راضی به پذیرش مرجعیت نبودید و رساله نمی نوشتید، چطور شد این منصب را پذیرفتید؟
فرمودند: بخاطر حسناتی که از بابت غیبت ها و بهتان هایی که از پذیرش این سمت به طرف من سرازیر می شد این سمت را پذیرفتم!
از اطرافیان آقا مشکینی می گوید به آقا عرض کردم در کشور آذربایجان بر علیه شما در مطبوعات قلم می زنند فرمود پس من از آنجا هم در آمد دارم؟!
مرحوم فخرالمحققین فرزند علامه حلی از علماء بسیار مدقق شیعه است و به همراه پدر یعنی علامه حلی خدمت بزرگی به مذهب اهل بیت کرده و بارها در کتاب فقهی خود یعنی ایضاح الفوائد بیان کرده که این مطلب را پدرم در قزوین یا آذربایجان یا همدان یا.....گفت. یعنی پدر و پسر با هم مدرسه سیاری جهت ترویج مذهب اهل بیت درست کرده بودند.
 متاسفانه تهمت بسیار خطرناکی به این عالم جلیل القدر زده شد و بالاخره سر برگرفت و رفت  و هنوز هم معلوم نیست به کجا رفته است.
 او به کتاب الفین علامه حاشیه زده است.
 الفین یعنی دو هزار.
 در این کتاب علامه دو هزار دلیل بر ولایت امیرالمومنین آورده است.
 او در حاشیه یکی از این ادله می نویسد:
 اینجا خواب مرا گرفت در خواب پدرم را دیدم. عرض کردم پدر چه مصیبت ها که از این مردم دیدم. پدرم با صدای بلند گفت خاموش! مگر نمی خواهی بدون زحمت سود ببری!
 در روایت است فردی از امام صادق(ع) غیبت کرده بود حضرت یک طبق خرما به ایشان فرستاد و گفت تشکر می کنم از اینکه حسنات خود را به دفتر اعمال من منتقل کردی.
 بعضی از بزرگان می گویند من به حسنات غیبت هایی که از من می شود زیاد امیدوارم تا به اعمالی که خودم انجام می دهم.
بعضی از بزرگان اسم غیبت هایی را که از او می شد گذاشته بود« موفته گلیر منبعی » یعنی "منبع در آمدهای مفت!"
 در صحیح بخاری از رسول خدا(ص) روایت شده که حضرت به اصحاب مکرم خود فرمودند آیا می دانید مفلس کیست؟ عرض کردند یا رسول الله مفلس نزد ما کسی است که پول و دارایی نداشته باشد.
 حضرت فرمودند به راستی مفلس کسی است که در روز قیامت با نماز و روزه و زکات می آید در حالی که به یکی توهین کرده، به دیگری تهمت زده، مال شخصی را خورده و خون فردی را ریخته است. تمام اینها از حسناتش گرفته می شود اگر حسناتش تمام شود قبل از اینکه خطاهایش قضا شود از خطاهای آنها گرفته می شود و به او منتقل و در آتش افکنده می شود.
 یک بازاری اهل معرفت در قم که مغازه اش مورد سرقت قرار گرفته بود به کاتب حروف گفت:
 مال آدم را یک جا ولی ایمانش را هزار جا می برند!
 حفظ عمل و صیانت آن از غارت و تاراج شیطان سخت تر و بالاتر از انجام خود عمل است .
 خداوند فرموده اگر حسنات به ما رسانده شود اجر و ثواب خواهد داشت من جاء بالحسنه فله عشر امثالها
نقل است که مرحوم میرزای قمی در منزل خود کار بنایی داشت و عمله ها مشغول کار بودند وقتی کارگری با حیوان باربر مصالح ساختمانی را در محل کار تخلیه کرد میرزا بلند شد ودر گوش حیوان نجوا کرد ! از او سوال کردند این مقام جای چه نجوایی است ؟ فرمود به دراز گوش گفتم خوش به حالت که بارت را به منزل رساندی آیا ما هم خواهیم توانست بار خود را به منزل برسانیم؟!
 امیرالمومنین در عمر نفیس و پربرکت خود فقط یک بار گفته است« فزت» و آن زمانی بود که یقین کرد بار به منزل رسیده است همانجا فرمود فزت و رب الکعبه
 و وقتی رسول خدا به امیرالمومنین بشارت داد که خداوند تو را برای وصایت من انتخاب کرده است حضرت گریه کردند و عرض کردند که یا رسول الله دعا کن که خداوند کرامت خود را از من برنگیرد.

مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

وقتی حضرت آقای سید تقی انواری از اعاظم سادات کلخوران اردبیل از دنیا رفتند حضرت آیت الله خویی در نجف برای ایشان مجلس ترحیم و بزرگداشت برگزار کردند.
 فردای مجلس مرحومین آیتین آقای سید محمد مفتی الشیعه و سید احمد موسوی ننه کران به محضر حضرت آیت الله خویی رسیدند تا تشکر نمایند. در این مجلس حضرت آیت الله سید احمد موسوی سوال کردند که حضرت آقا! شما راضی به پذیرش مرجعیت نبودید و رساله نمی نوشتید، چطور شد این منصب را پذیرفتید؟
فرمودند: بخاطر حسناتی که از بابت غیبت ها و بهتان هایی که از پذیرش این سمت به طرف من سرازیر می شد این سمت را پذیرفتم!
از اطرافیان آقا مشکینی می گوید به آقا عرض کردم در کشور آذربایجان بر علیه شما در مطبوعات قلم می زنند فرمود پس من از آنجا هم در آمد دارم؟!
مرحوم فخرالمحققین فرزند علامه حلی از علماء بسیار مدقق شیعه است و به همراه پدر یعنی علامه حلی خدمت بزرگی به مذهب اهل بیت کرده و بارها در کتاب فقهی خود یعنی ایضاح الفوائد بیان کرده که این مطلب را پدرم در قزوین یا آذربایجان یا همدان یا.....گفت. یعنی پدر و پسر با هم مدرسه سیاری جهت ترویج مذهب اهل بیت درست کرده بودند.
 متاسفانه تهمت بسیار خطرناکی به این عالم جلیل القدر زده شد و بالاخره سر برگرفت و رفت  و هنوز هم معلوم نیست به کجا رفته است.
 او به کتاب الفین علامه حاشیه زده است.
 الفین یعنی دو هزار.
 در این کتاب علامه دو هزار دلیل بر ولایت امیرالمومنین آورده است.
 او در حاشیه یکی از این ادله می نویسد:
 اینجا خواب مرا گرفت در خواب پدرم را دیدم. عرض کردم پدر چه مصیبت ها که از این مردم دیدم. پدرم با صدای بلند گفت خاموش! مگر نمی خواهی بدون زحمت سود ببری!
 در روایت است فردی از امام صادق(ع) غیبت کرده بود حضرت یک طبق خرما به ایشان فرستاد و گفت تشکر می کنم از اینکه حسنات خود را به دفتر اعمال من منتقل کردی.
 بعضی از بزرگان می گویند من به حسنات غیبت هایی که از من می شود زیاد امیدوارم تا به اعمالی که خودم انجام می دهم.
بعضی از بزرگان اسم غیبت هایی را که از او می شد گذاشته بود« موفته گلیر منبعی » یعنی "منبع در آمدهای مفت!"
 در صحیح بخاری از رسول خدا(ص) روایت شده که حضرت به اصحاب مکرم خود فرمودند آیا می دانید مفلس کیست؟ عرض کردند یا رسول الله مفلس نزد ما کسی است که پول و دارایی نداشته باشد.
 حضرت فرمودند به راستی مفلس کسی است که در روز قیامت با نماز و روزه و زکات می آید در حالی که به یکی توهین کرده، به دیگری تهمت زده، مال شخصی را خورده و خون فردی را ریخته است. تمام اینها از حسناتش گرفته می شود اگر حسناتش تمام شود قبل از اینکه خطاهایش قضا شود از خطاهای آنها گرفته می شود و به او منتقل و در آتش افکنده می شود.
 یک بازاری اهل معرفت در قم که مغازه اش مورد سرقت قرار گرفته بود به کاتب حروف گفت:
 مال آدم را یک جا ولی ایمانش را هزار جا می برند!
 حفظ عمل و صیانت آن از غارت و تاراج شیطان سخت تر و بالاتر از انجام خود عمل است .
 خداوند فرموده اگر حسنات به ما رسانده شود اجر و ثواب خواهد داشت من جاء بالحسنه فله عشر امثالها
نقل است که مرحوم میرزای قمی در منزل خود کار بنایی داشت و عمله ها مشغول کار بودند وقتی کارگری با حیوان باربر مصالح ساختمانی را در محل کار تخلیه کرد میرزا بلند شد ودر گوش حیوان نجوا کرد ! از او سوال کردند این مقام جای چه نجوایی است ؟ فرمود به دراز گوش گفتم خوش به حالت که بارت را به منزل رساندی آیا ما هم خواهیم توانست بار خود را به منزل برسانیم؟!
 امیرالمومنین در عمر نفیس و پربرکت خود فقط یک بار گفته است« فزت» و آن زمانی بود که یقین کرد بار به منزل رسیده است همانجا فرمود فزت و رب الکعبه
 و وقتی رسول خدا به امیرالمومنین بشارت داد که خداوند تو را برای وصایت من انتخاب کرده است حضرت گریه کردند و عرض کردند که یا رسول الله دعا کن که خداوند کرامت خود را از من برنگیرد.

Starts: 10-20-2017
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap