نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 دعا (قسمت پانزدهم)

پانزدهمین قسمت از مجموعه ای بسیار نفیس از دست نوشته های حضرت آیت الله سید حسن عاملی با موضوع «دعا و مناجات»

رسول گرامی اسلام فرمودند:
«زیرک ترین انسان آماده ترین و مستعد ترین شما برای ابدیت است» برای رسیدن به چنین نقطه ای وقت خیلی تنگ است و اطمینانی به زمان نیست همه به زمان نگاه می کنند ولی زمان به کسی نگاه نمی کند رسول خدا فرمود:
«سیروا فقدسبق المفردون »
حرکت کنید که خواص جلو افتادند
تا دیر نشده باید توشه برداریم و باید سریعا آماده برای ورود به ابدیت گردیم  صدای الرحیل و ندای کوچ کاروان بلند است روزی برای ما خواهد آمد که شب ندارد یا شبی که روز ندارد زمانی قلب باز خواهد شد اما بسته شدن ندارد یا بسته خواهد شد و باز شدن ندارد وضع همیشه به این منوالی که هستیم نخواهد ماند که متوالیا و متدا و ما شب و روز بر ما بگذرد و ما با شب و روز حرکت بکنیم
چاره پیدا کردن عزم اراده و انگیزه بسیار قوی و تلاش مضاعف است تا همیشه در نقطه ای قرار بگیریم که قابلیت مخاطب شدن به خطاب 《یاایتها النفس المطمئنه》 را داشته باشیم
بنظر می رسد یکی از بهتربن دعاها در این باب فرازی از دعای چهلم امام سجاد است که به خداوند عرض می کند:

《اجعل لنا من صالح الاعمال عملا نستبطئ معه المصیر الیک ونحرص له علی وشک اللحاق بک حتی یکون الموت  مأنسنا الذی نأنس به ومألفنا الذی نشتاق الیه وحامتنا التی نحب الدنو منها》

یعنی از اعمال شایسته عملی برایمان قرارده که با آن بازگشت به حضرتت را (باهمه سرعتش) کند شماریم و برای به سرعت رسیدن به کویت بدان حرص ورزیم بطوری که مرگ برای ما محل انسی باشد که به آن انس گیریم و مرکز الفتی باشد که بدان شوق ورزیم و خویشاوند نزدیکی باشد که قرب به او را دوست بداریم.

پانزدهمین قسمت از مجموعه ای بسیار نفیس از دست نوشته های حضرت آیت الله سید حسن عاملی با موضوع «دعا و مناجات»

رسول گرامی اسلام فرمودند:
«زیرک ترین انسان آماده ترین و مستعد ترین شما برای ابدیت است» برای رسیدن به چنین نقطه ای وقت خیلی تنگ است و اطمینانی به زمان نیست همه به زمان نگاه می کنند ولی زمان به کسی نگاه نمی کند رسول خدا فرمود:
«سیروا فقدسبق المفردون »
حرکت کنید که خواص جلو افتادند
تا دیر نشده باید توشه برداریم و باید سریعا آماده برای ورود به ابدیت گردیم  صدای الرحیل و ندای کوچ کاروان بلند است روزی برای ما خواهد آمد که شب ندارد یا شبی که روز ندارد زمانی قلب باز خواهد شد اما بسته شدن ندارد یا بسته خواهد شد و باز شدن ندارد وضع همیشه به این منوالی که هستیم نخواهد ماند که متوالیا و متدا و ما شب و روز بر ما بگذرد و ما با شب و روز حرکت بکنیم
چاره پیدا کردن عزم اراده و انگیزه بسیار قوی و تلاش مضاعف است تا همیشه در نقطه ای قرار بگیریم که قابلیت مخاطب شدن به خطاب 《یاایتها النفس المطمئنه》 را داشته باشیم
بنظر می رسد یکی از بهتربن دعاها در این باب فرازی از دعای چهلم امام سجاد است که به خداوند عرض می کند:

《اجعل لنا من صالح الاعمال عملا نستبطئ معه المصیر الیک ونحرص له علی وشک اللحاق بک حتی یکون الموت  مأنسنا الذی نأنس به ومألفنا الذی نشتاق الیه وحامتنا التی نحب الدنو منها》

یعنی از اعمال شایسته عملی برایمان قرارده که با آن بازگشت به حضرتت را (باهمه سرعتش) کند شماریم و برای به سرعت رسیدن به کویت بدان حرص ورزیم بطوری که مرگ برای ما محل انسی باشد که به آن انس گیریم و مرکز الفتی باشد که بدان شوق ورزیم و خویشاوند نزدیکی باشد که قرب به او را دوست بداریم.

مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

رسول گرامی اسلام فرمودند:
«زیرک ترین انسان آماده ترین و مستعد ترین شما برای ابدیت است» برای رسیدن به چنین نقطه ای وقت خیلی تنگ است و اطمینانی به زمان نیست همه به زمان نگاه می کنند ولی زمان به کسی نگاه نمی کند رسول خدا فرمود:
«سیروا فقدسبق المفردون »
حرکت کنید که خواص جلو افتادند
تا دیر نشده باید توشه برداریم و باید سریعا آماده برای ورود به ابدیت گردیم  صدای الرحیل و ندای کوچ کاروان بلند است روزی برای ما خواهد آمد که شب ندارد یا شبی که روز ندارد زمانی قلب باز خواهد شد اما بسته شدن ندارد یا بسته خواهد شد و باز شدن ندارد وضع همیشه به این منوالی که هستیم نخواهد ماند که متوالیا و متدا و ما شب و روز بر ما بگذرد و ما با شب و روز حرکت بکنیم
چاره پیدا کردن عزم اراده و انگیزه بسیار قوی و تلاش مضاعف است تا همیشه در نقطه ای قرار بگیریم که قابلیت مخاطب شدن به خطاب 《یاایتها النفس المطمئنه》 را داشته باشیم
بنظر می رسد یکی از بهتربن دعاها در این باب فرازی از دعای چهلم امام سجاد است که به خداوند عرض می کند:

《اجعل لنا من صالح الاعمال عملا نستبطئ معه المصیر الیک ونحرص له علی وشک اللحاق بک حتی یکون الموت  مأنسنا الذی نأنس به ومألفنا الذی نشتاق الیه وحامتنا التی نحب الدنو منها》

یعنی از اعمال شایسته عملی برایمان قرارده که با آن بازگشت به حضرتت را (باهمه سرعتش) کند شماریم و برای به سرعت رسیدن به کویت بدان حرص ورزیم بطوری که مرگ برای ما محل انسی باشد که به آن انس گیریم و مرکز الفتی باشد که بدان شوق ورزیم و خویشاوند نزدیکی باشد که قرب به او را دوست بداریم.

Starts: 10-20-2017
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap