نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 تحمل بر جفای اهل بیت

ابتلاء به جفاء اهل خانه از تحفه های تربیتی است.
 جمعی از بزرگان در حد اعلی به این بلیه مبتلی بوده اند
 مرحوم صاحب کتاب  .......... از جمله آنهاست یکی از فضلاء می فرمایند در منزل به خدمت ایشان رسیدم خانم ایشان در برابر من تعییر و سرزنش عظیمی از ایشان کرد و سیر نشد و بلند شد و شروع کرد به زدن به شانه های ایشان و او کاملا تسلیم بود.
حضرت ایشان گاهی می گفت آهسته تر بزنید که چیزی بر ذمه شما نیاید و مراد ایشان این بود که جای ضرب سرخ یا سیاه نگردد.
 بعد از رفتن همسرشان از ایشان سوال کردم با این اوضاع غیر قابل تحمل چرا او را طلاق نمی دهید؟
 فرمود با اخلاقی که او دارد بعد از طلاق هیچ کس از او نگهداری نمی کند و او بیچاره می شود و من شرعا حفظ او را بر خودم واجب می دانم.
مرحوم فیض کاشانی در زادالسالک می فرماید تحمل بر جفای اهل بیت از اسباب بزرگ توفیق سالک است
  و حقیر می گوید بعضی از بزرگان از همین طریق به مقام تجرد رسیده اند
از علامه حسینی تهرانی نقل است که آقای حداد به شدت از طرف ام الزوجه خود در عذاب بودند از این رو به آقای قاضی بزرگ شکایت بردند. آقای قاضی فرمودند خداوند تربیت شما را دست ایشان گذاشته است. بعد از آن وی تمام ناملایمات را با چشم عنایت نگاه می کردند تا اینکه در یکی از روزها اهانت و تند خویی ام الزوجه به اوج می رسد و مرحوم حداد مجبور به ترک خانه می گردد آنگاه می بیند که سید هاشم حداد دو تاست . یکی در اسفل و دیگری در اعلی و تمام فحش های زن مزبور فقط به سید هاشمی که در اسفل است می رسد و دست زن و زبان او به سید هاشم اعلی نمی رسد همانجا متوجه می شود که با دستور مرحوم قاضی به مقام تجرد رسیده است.
 نقل است که رسول خدا خادمی تند مزاج داشتند که هم بر رسول خدا و هم بر اصحاب تندی می کرد و رسول خدا بر جفای او متحمل بود تا اینکه اصحاب مطلع شدند که او از دنیا رفته است. به محضر نبوی مشرف شدند تا بگویند هم شما و هم ما راحت شدیم اما رسول خدا را ناراحت یافتند وقتی از علت پرسیدند فرمود اخلاق او برای من نافع بود.
هیچ نگاهی زیباتر از این نیست که انسان در این نشاه سختی ها را کمند لطف بداند:
خلاص حافظ از آن زلف تاب دار مباد
که بستگان کمــند تو رســتگارانند

ابتلاء به جفاء اهل خانه از تحفه های تربیتی است.
 جمعی از بزرگان در حد اعلی به این بلیه مبتلی بوده اند
 مرحوم صاحب کتاب  .......... از جمله آنهاست یکی از فضلاء می فرمایند در منزل به خدمت ایشان رسیدم خانم ایشان در برابر من تعییر و سرزنش عظیمی از ایشان کرد و سیر نشد و بلند شد و شروع کرد به زدن به شانه های ایشان و او کاملا تسلیم بود.
حضرت ایشان گاهی می گفت آهسته تر بزنید که چیزی بر ذمه شما نیاید و مراد ایشان این بود که جای ضرب سرخ یا سیاه نگردد.
 بعد از رفتن همسرشان از ایشان سوال کردم با این اوضاع غیر قابل تحمل چرا او را طلاق نمی دهید؟
 فرمود با اخلاقی که او دارد بعد از طلاق هیچ کس از او نگهداری نمی کند و او بیچاره می شود و من شرعا حفظ او را بر خودم واجب می دانم.
مرحوم فیض کاشانی در زادالسالک می فرماید تحمل بر جفای اهل بیت از اسباب بزرگ توفیق سالک است
  و حقیر می گوید بعضی از بزرگان از همین طریق به مقام تجرد رسیده اند
از علامه حسینی تهرانی نقل است که آقای حداد به شدت از طرف ام الزوجه خود در عذاب بودند از این رو به آقای قاضی بزرگ شکایت بردند. آقای قاضی فرمودند خداوند تربیت شما را دست ایشان گذاشته است. بعد از آن وی تمام ناملایمات را با چشم عنایت نگاه می کردند تا اینکه در یکی از روزها اهانت و تند خویی ام الزوجه به اوج می رسد و مرحوم حداد مجبور به ترک خانه می گردد آنگاه می بیند که سید هاشم حداد دو تاست . یکی در اسفل و دیگری در اعلی و تمام فحش های زن مزبور فقط به سید هاشمی که در اسفل است می رسد و دست زن و زبان او به سید هاشم اعلی نمی رسد همانجا متوجه می شود که با دستور مرحوم قاضی به مقام تجرد رسیده است.
 نقل است که رسول خدا خادمی تند مزاج داشتند که هم بر رسول خدا و هم بر اصحاب تندی می کرد و رسول خدا بر جفای او متحمل بود تا اینکه اصحاب مطلع شدند که او از دنیا رفته است. به محضر نبوی مشرف شدند تا بگویند هم شما و هم ما راحت شدیم اما رسول خدا را ناراحت یافتند وقتی از علت پرسیدند فرمود اخلاق او برای من نافع بود.
هیچ نگاهی زیباتر از این نیست که انسان در این نشاه سختی ها را کمند لطف بداند:
خلاص حافظ از آن زلف تاب دار مباد
که بستگان کمــند تو رســتگارانند

مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

ابتلاء به جفاء اهل خانه از تحفه های تربیتی است.
 جمعی از بزرگان در حد اعلی به این بلیه مبتلی بوده اند
 مرحوم صاحب کتاب  .......... از جمله آنهاست یکی از فضلاء می فرمایند در منزل به خدمت ایشان رسیدم خانم ایشان در برابر من تعییر و سرزنش عظیمی از ایشان کرد و سیر نشد و بلند شد و شروع کرد به زدن به شانه های ایشان و او کاملا تسلیم بود.
حضرت ایشان گاهی می گفت آهسته تر بزنید که چیزی بر ذمه شما نیاید و مراد ایشان این بود که جای ضرب سرخ یا سیاه نگردد.
 بعد از رفتن همسرشان از ایشان سوال کردم با این اوضاع غیر قابل تحمل چرا او را طلاق نمی دهید؟
 فرمود با اخلاقی که او دارد بعد از طلاق هیچ کس از او نگهداری نمی کند و او بیچاره می شود و من شرعا حفظ او را بر خودم واجب می دانم.
مرحوم فیض کاشانی در زادالسالک می فرماید تحمل بر جفای اهل بیت از اسباب بزرگ توفیق سالک است
  و حقیر می گوید بعضی از بزرگان از همین طریق به مقام تجرد رسیده اند
از علامه حسینی تهرانی نقل است که آقای حداد به شدت از طرف ام الزوجه خود در عذاب بودند از این رو به آقای قاضی بزرگ شکایت بردند. آقای قاضی فرمودند خداوند تربیت شما را دست ایشان گذاشته است. بعد از آن وی تمام ناملایمات را با چشم عنایت نگاه می کردند تا اینکه در یکی از روزها اهانت و تند خویی ام الزوجه به اوج می رسد و مرحوم حداد مجبور به ترک خانه می گردد آنگاه می بیند که سید هاشم حداد دو تاست . یکی در اسفل و دیگری در اعلی و تمام فحش های زن مزبور فقط به سید هاشمی که در اسفل است می رسد و دست زن و زبان او به سید هاشم اعلی نمی رسد همانجا متوجه می شود که با دستور مرحوم قاضی به مقام تجرد رسیده است.
 نقل است که رسول خدا خادمی تند مزاج داشتند که هم بر رسول خدا و هم بر اصحاب تندی می کرد و رسول خدا بر جفای او متحمل بود تا اینکه اصحاب مطلع شدند که او از دنیا رفته است. به محضر نبوی مشرف شدند تا بگویند هم شما و هم ما راحت شدیم اما رسول خدا را ناراحت یافتند وقتی از علت پرسیدند فرمود اخلاق او برای من نافع بود.
هیچ نگاهی زیباتر از این نیست که انسان در این نشاه سختی ها را کمند لطف بداند:
خلاص حافظ از آن زلف تاب دار مباد
که بستگان کمــند تو رســتگارانند

Starts: 12-02-2017
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap