نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 دعا ونجوا و مغازله (قسمت یک)

انسان در نشأه حیات مادی که یکی از منازل وصول به مقصد غائی است وظیفه دارد که رابطه آرمانی خود با خدای خویش را تعریف و حظ خود از مواهب و نفحات این عالم را تعیین نماید.
خداوند سبحان ، خود، این رابطه را با بیان جامع یحبهم ویحبونه، تعریف فرموده است و بر این اساس ، رابطه انسان با خدای خویش بر حب طرفینی ، استوار است .
عالم نیز تکون خود را از بساط حب یافته و خیرات سماوی و برکات ملکوتی نیز از سرچشمه حب سرازیر گشته فاحببت ان اعرف یعنی «جهان از سیر حبی شد هویدا».

انسان در نشأه حیات مادی که یکی از منازل وصول به مقصد غائی است وظیفه دارد که رابطه آرمانی خود با خدای خویش را تعریف و حظ خود از مواهب و نفحات این عالم را تعیین نماید.
خداوند سبحان ، خود، این رابطه را با بیان جامع یحبهم ویحبونه، تعریف فرموده است و بر این اساس ، رابطه انسان با خدای خویش بر حب طرفینی ، استوار است .
عالم نیز تکون خود را از بساط حب یافته و خیرات سماوی و برکات ملکوتی نیز از سرچشمه حب سرازیر گشته فاحببت ان اعرف یعنی «جهان از سیر حبی شد هویدا».

مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

انسان در نشأه حیات مادی که یکی از منازل وصول به مقصد غائی است وظیفه دارد که رابطه آرمانی خود با خدای خویش را تعریف و حظ خود از مواهب و نفحات این عالم را تعیین نماید.
خداوند سبحان ، خود، این رابطه را با بیان جامع یحبهم ویحبونه، تعریف فرموده است و بر این اساس ، رابطه انسان با خدای خویش بر حب طرفینی ، استوار است .
عالم نیز تکون خود را از بساط حب یافته و خیرات سماوی و برکات ملکوتی نیز از سرچشمه حب سرازیر گشته فاحببت ان اعرف یعنی «جهان از سیر حبی شد هویدا».

Starts: 12-28-2017
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap