نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 دعا ونجوا و مغازله (قسمت سوم)

مقصد غائی رسولان عشق در این تربیت سماوی آنست که انسان را بالکلیه متوجه حضرت حق سازند تا انسان «وجه» و «عنوان » حضرت حق شود و شراب طهور سرکشیده و از خود تهی و از تشخص ها و تعین ها رها و به مقام وحدت رسد تا وی را اقبال کلی حاصل آید واقبلت بکلی علیک.
شراب ناب می خواهم که مرد افکن بود زورش        
         که تایک دم بیاسایم زدنیا و شر و شورش
از وجود خود تهی گشتم چو نی          
                   نیست از غیر خدایم آگهی

 این همان منزل انسلاخ از اغلاق طبیعت مادی و منزل بی نامی و گمنامی است

تا بود یک ذره از هستی بجای             
              کفر باشد گر نهی در عشق پای
ره را دو گام گفتند زیرا که فصل و وصل است     
          پیوند دوست گشتی از خویش اگر جدایی

گفتم که مایی ما، ما را ز تو حجاب است      
           گفتا که محو ما شو آنگه ببین تو مایی

چنین منزلی منزل هیمان و منزل قلب متیم و مقام تکلم است و قلبی بحبک متیما.

مقصد غائی رسولان عشق در این تربیت سماوی آنست که انسان را بالکلیه متوجه حضرت حق سازند تا انسان «وجه» و «عنوان » حضرت حق شود و شراب طهور سرکشیده و از خود تهی و از تشخص ها و تعین ها رها و به مقام وحدت رسد تا وی را اقبال کلی حاصل آید واقبلت بکلی علیک.
شراب ناب می خواهم که مرد افکن بود زورش        
         که تایک دم بیاسایم زدنیا و شر و شورش
از وجود خود تهی گشتم چو نی          
                   نیست از غیر خدایم آگهی

 این همان منزل انسلاخ از اغلاق طبیعت مادی و منزل بی نامی و گمنامی است

تا بود یک ذره از هستی بجای             
              کفر باشد گر نهی در عشق پای
ره را دو گام گفتند زیرا که فصل و وصل است     
          پیوند دوست گشتی از خویش اگر جدایی

گفتم که مایی ما، ما را ز تو حجاب است      
           گفتا که محو ما شو آنگه ببین تو مایی

چنین منزلی منزل هیمان و منزل قلب متیم و مقام تکلم است و قلبی بحبک متیما.

مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

مقصد غائی رسولان عشق در این تربیت سماوی آنست که انسان را بالکلیه متوجه حضرت حق سازند تا انسان «وجه» و «عنوان » حضرت حق شود و شراب طهور سرکشیده و از خود تهی و از تشخص ها و تعین ها رها و به مقام وحدت رسد تا وی را اقبال کلی حاصل آید واقبلت بکلی علیک.
شراب ناب می خواهم که مرد افکن بود زورش        
         که تایک دم بیاسایم زدنیا و شر و شورش
از وجود خود تهی گشتم چو نی          
                   نیست از غیر خدایم آگهی

 این همان منزل انسلاخ از اغلاق طبیعت مادی و منزل بی نامی و گمنامی است

تا بود یک ذره از هستی بجای             
              کفر باشد گر نهی در عشق پای
ره را دو گام گفتند زیرا که فصل و وصل است     
          پیوند دوست گشتی از خویش اگر جدایی

گفتم که مایی ما، ما را ز تو حجاب است      
           گفتا که محو ما شو آنگه ببین تو مایی

چنین منزلی منزل هیمان و منزل قلب متیم و مقام تکلم است و قلبی بحبک متیما.

Starts: 01-28-2018
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap