نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 نماینده ولی فقیه دراستان اردبیل گفت: یقین داشته باشید، ادبیات عرفانی که در زبان فارسی وجود دارد، در هیچ زبان دیگری پیدا نمی شود .

 نماینده ولی فقیه در استان اردبیل:تجلیل فوق العاده امام جمعه اردبیل اززبان فارسی

.نماینده ولی فقیه دراستان اردبیل گفت:  یقین داشته باشید، ادبیات عرفانی که در زبان فارسی وجود دارد، در هیچ زبان دیگری پیدا نمی شود 

ظلم وکفران بسیار بزرگی است که ما از ادبیات عرفانی زبان فارسی محروم بمانیم ما وارثان این ادبیات آسمانی وعرشی وظیفه خطیری داریم که این مأدبه و گنجینه های نفیس نهفته در آن  را به دنیا معرفی کنیم .  چنان چه ما  در هر مطلبی به کشورهای دیگر محتاج باشیم ، اما دنیا در ادبیات عرفانی زبان فارسی به ما محتاج است؛  زبان فارسی نفائس بزرگ عرفانی ویک تراث عظیم معنوی بشری رادرخودجای  داده است

در طول تاریخ ۱۴۰۰ ساله ی عرفاء ، فلاسفه و شعرای بزرگ اسلامی  گنجینه ایی عظیم وسیرنشدنی ازلطیف ترین ،عمیق ترین وجذاب ترین مفاهیم عرفانی واخلاقی   را در زبان فارسی تقدیم بشریت کرده اند   واکنون ما سرسفره ۱۴۰۰ساله نشسته ایم باقطع ویقین می توان گفت  که  در هیچ زبان دیگری  گنجینه ای عرفانی دراین سطح وجود ندارد

این ادبیات درهرکشوری عرضه شده آنجاراتسخیرکرده است   مثنوی در روسیه کتاب سال می شود، در آلمان گوته فیلسوف بزرگ آلمانی آرزو می کند که کفش جفت کن میخانه ایی باشد که حافظ از آن سخن گفته است درکانادا کلنیک شعردرمانی بااشعارحافظ ومولوی راه اندازی می شود

اشعارسعدی درپیشانی سازمان ملل حک می شود و.... هم مفاهیم عرفانی وهم صنعت شعری و آرایه های ادبی که حافظ از آن استفاده کرده قطعا کاربشرعادی نیست اودراین فضیلت "لایرقی الی الطیر"است ولذا تاحال نظیرآن انشاء نشده است این ادبیات، ادبیات مدرسه ای نیست درمدرسه نشانی ازخدامی دهنداما خدارانشان نمی دهندباعلوم مدرسه ای تا درگاه می شودرفت اما تا دربار نه! کاراین عرفاء ترجمان دل است نه اصطلاحات      غیرنطق وغیرایماء وسجل         صدهزاران ترجمان خیزدزدل               ای خدابنماتوجان را آن مقام           کاندرآن بی حرف می رویدکلام!

.نماینده ولی فقیه دراستان اردبیل گفت:  یقین داشته باشید، ادبیات عرفانی که در زبان فارسی وجود دارد، در هیچ زبان دیگری پیدا نمی شود 

ظلم وکفران بسیار بزرگی است که ما از ادبیات عرفانی زبان فارسی محروم بمانیم ما وارثان این ادبیات آسمانی وعرشی وظیفه خطیری داریم که این مأدبه و گنجینه های نفیس نهفته در آن  را به دنیا معرفی کنیم .  چنان چه ما  در هر مطلبی به کشورهای دیگر محتاج باشیم ، اما دنیا در ادبیات عرفانی زبان فارسی به ما محتاج است؛  زبان فارسی نفائس بزرگ عرفانی ویک تراث عظیم معنوی بشری رادرخودجای  داده است

در طول تاریخ ۱۴۰۰ ساله ی عرفاء ، فلاسفه و شعرای بزرگ اسلامی  گنجینه ایی عظیم وسیرنشدنی ازلطیف ترین ،عمیق ترین وجذاب ترین مفاهیم عرفانی واخلاقی   را در زبان فارسی تقدیم بشریت کرده اند   واکنون ما سرسفره ۱۴۰۰ساله نشسته ایم باقطع ویقین می توان گفت  که  در هیچ زبان دیگری  گنجینه ای عرفانی دراین سطح وجود ندارد

این ادبیات درهرکشوری عرضه شده آنجاراتسخیرکرده است   مثنوی در روسیه کتاب سال می شود، در آلمان گوته فیلسوف بزرگ آلمانی آرزو می کند که کفش جفت کن میخانه ایی باشد که حافظ از آن سخن گفته است درکانادا کلنیک شعردرمانی بااشعارحافظ ومولوی راه اندازی می شود

اشعارسعدی درپیشانی سازمان ملل حک می شود و.... هم مفاهیم عرفانی وهم صنعت شعری و آرایه های ادبی که حافظ از آن استفاده کرده قطعا کاربشرعادی نیست اودراین فضیلت "لایرقی الی الطیر"است ولذا تاحال نظیرآن انشاء نشده است این ادبیات، ادبیات مدرسه ای نیست درمدرسه نشانی ازخدامی دهنداما خدارانشان نمی دهندباعلوم مدرسه ای تا درگاه می شودرفت اما تا دربار نه! کاراین عرفاء ترجمان دل است نه اصطلاحات      غیرنطق وغیرایماء وسجل         صدهزاران ترجمان خیزدزدل               ای خدابنماتوجان را آن مقام           کاندرآن بی حرف می رویدکلام!

مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

.نماینده ولی فقیه دراستان اردبیل گفت:  یقین داشته باشید، ادبیات عرفانی که در زبان فارسی وجود دارد، در هیچ زبان دیگری پیدا نمی شود 

ظلم وکفران بسیار بزرگی است که ما از ادبیات عرفانی زبان فارسی محروم بمانیم ما وارثان این ادبیات آسمانی وعرشی وظیفه خطیری داریم که این مأدبه و گنجینه های نفیس نهفته در آن  را به دنیا معرفی کنیم .  چنان چه ما  در هر مطلبی به کشورهای دیگر محتاج باشیم ، اما دنیا در ادبیات عرفانی زبان فارسی به ما محتاج است؛  زبان فارسی نفائس بزرگ عرفانی ویک تراث عظیم معنوی بشری رادرخودجای  داده است

در طول تاریخ ۱۴۰۰ ساله ی عرفاء ، فلاسفه و شعرای بزرگ اسلامی  گنجینه ایی عظیم وسیرنشدنی ازلطیف ترین ،عمیق ترین وجذاب ترین مفاهیم عرفانی واخلاقی   را در زبان فارسی تقدیم بشریت کرده اند   واکنون ما سرسفره ۱۴۰۰ساله نشسته ایم باقطع ویقین می توان گفت  که  در هیچ زبان دیگری  گنجینه ای عرفانی دراین سطح وجود ندارد

این ادبیات درهرکشوری عرضه شده آنجاراتسخیرکرده است   مثنوی در روسیه کتاب سال می شود، در آلمان گوته فیلسوف بزرگ آلمانی آرزو می کند که کفش جفت کن میخانه ایی باشد که حافظ از آن سخن گفته است درکانادا کلنیک شعردرمانی بااشعارحافظ ومولوی راه اندازی می شود

اشعارسعدی درپیشانی سازمان ملل حک می شود و.... هم مفاهیم عرفانی وهم صنعت شعری و آرایه های ادبی که حافظ از آن استفاده کرده قطعا کاربشرعادی نیست اودراین فضیلت "لایرقی الی الطیر"است ولذا تاحال نظیرآن انشاء نشده است این ادبیات، ادبیات مدرسه ای نیست درمدرسه نشانی ازخدامی دهنداما خدارانشان نمی دهندباعلوم مدرسه ای تا درگاه می شودرفت اما تا دربار نه! کاراین عرفاء ترجمان دل است نه اصطلاحات      غیرنطق وغیرایماء وسجل         صدهزاران ترجمان خیزدزدل               ای خدابنماتوجان را آن مقام           کاندرآن بی حرف می رویدکلام!

Starts: 02-18-1399
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap