خطبه های نماز جمعه اردبیل  21 فروردین سال 88

خطبه های نماز جمعه اردبیل 21 فروردین سال 88

پخش: {wmaremote}http://darolershad.org/mp3/khotbe/880121.wma{/wmaremoteدریافت :http://darolershad.org/mp3/khotbe/880121.wma

خطبه های نماز جمعه اردبیل  1 خرداد سال 88

خطبه های نماز جمعه اردبیل 1 خرداد سال 88

پخش: {wmaremote}http://darolershad.org/mp3/khotbe/880301.wma{/wmaremoteدریافت :http://darolershad.org/mp3/khotbe/880301.wma

خطبه های نماز جمعه اردبیل  8 خرداد سال 88

خطبه های نماز جمعه اردبیل 8 خرداد سال 88

پخش: {wmaremote}http://darolershad.org/mp3/khotbe/880308.wma{/wmaremoteدریافت :http://darolershad.org/mp3/khotbe/880308.wma

خطبه های نماز جمعه اردبیل  29 خرداد سال 88

خطبه های نماز جمعه اردبیل 29 خرداد سال 88

پخش: {wmaremote}http://darolershad.org/mp3/khotbe/880329.wma{/wmaremoteدریافت :http://darolershad.org/mp3/khotbe/880329.wma

خطبه های نماز جمعه اردبیل  5 تیرماه  سال 88

خطبه های نماز جمعه اردبیل 5 تیرماه سال 88

پخش: {wmaremote}http://darolershad.org/mp3/khotbe/880405.wma{/wmaremoteدریافت :http://darolershad.org/mp3/khotbe/880405.wma

خطبه های نماز جمعه اردبیل  12 تیرماه  سال 88

خطبه های نماز جمعه اردبیل 12 تیرماه سال 88

پخش: {wmaremote}http://darolershad.org/mp3/khotbe/880412.wma{/wmaremoteدریافت :http://darolershad.org/mp3/khotbe/880412.wma

جدیدترین عناوین خبری

پربازدیدترین خبرها

جدیدترین عناوین خبری