خطبه های نماز جمعه اردبیل  14 فروردین سال 88

خطبه های نماز جمعه اردبیل 14 فروردین سال 88

پخش: {wmaremote}http://darolershad.org/mp3/khotbe/880114.wma{/wmaremoteدریافت :http://darolershad.org/mp3/khotbe/880114.wma

خطبه های نماز جمعه اردبیل 20 شهریور سال 88

خطبه های نماز جمعه اردبیل 20 شهریور سال 88

پخش: {wmaremote}http://darolershad.org/mp3/khotbe/880620.wma{/wmaremoteدریافت :http://darolershad.org/mp3/khotbe/880620.wma

خطبه های نماز جمعه اردبیل 3  مهر ماه سال 88

خطبه های نماز جمعه اردبیل 3 مهر ماه سال 88

پخش: {wmaremote}http://darolershad.org/mp3/khotbe/880703.wma{/wmaremoteدریافت :http://darolershad.org/mp3/khotbe/880703.wma

خطبه های نماز جمعه اردبیل  28 فروردین سال 88

خطبه های نماز جمعه اردبیل 28 فروردین سال 88

پخش: {wmaremote}http://darolershad.org/mp3/khotbe/880128.wma{/wmaremoteدریافت :http://darolershad.org/mp3/khotbe/880128.wma

جدیدترین عناوین خبری

پربازدیدترین خبرها

جدیدترین عناوین خبری